Екологични проекти в ТЕЦ Варна

20.09.2012, Брой 2/2012 / Проекти /

 

ТЕЦ Варна е втората по големина топлоелектрическа централа в България и на Балканския полуостров. Тя е разположена на северния бряг на свързаното с Черно море Варненско езеро, на 12 км от град Варна. Изборът на мястото е свързан с осигуряването на основното гориво - висококалорични антрацитни въглища, доставяни изцяло от внос.

По тази причина в непосредствена близост до производството се намира изграденото пристанище за въглища. То разполага с три корабни места: две от тях приемат кораби с товароносимост до 12 хил. т, а третото приема кораби до 55 хил. т.

Централата е кондензационна, с обща инсталирана мощност 1260 МВт - шест моноблока по 210 МВт. Тази мощност отрежда на дружеството водеща позиция и сред производителите на електроенергия от въглища в България и на Балканския полуостров. ТЕЦ Варна е 100% собственост на ЧЕЗ и осигурява над 450 работни места.

Системи по управление на качеството, безопасността и околната среда
„Осигуряването на качеството на продукцията, на здравословни и безопасни условия на труд и на опазването на околната среда са приоритети в дейността на ТЕЦ Варна”, коментират от предприятието. Централата е въвела и през м. януари 2006 г. за първи път в отрасъл енергетика в България е сертифицирана Интегрирана система за управление на качеството, здравословните и безопасни условия на труд и околната среда, съответстваща на международните стандарти ISO 9001:2001, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:1999 (Am.1:2002).

В съответствие с действащите нормативни документи по опазване на околната среда в ТЕЦ Варна е разработена дългосрочна инвестиционна програма и годишна програма за управление на околната среда. Изграден и пуснат е в експлоатация пункт за имисионен мониторинг на въздуха в с. Езерово и др.

Опазване на въздуха
Извършва се непрекъснат мониторинг на количеството на емисиите от ТЕЦ Варна и замърсяването на околния въздух. „Резултатите от измерването се предават на съответните органи на държавната администрация съгласно действащото законодателство”, заявяват от ТЕЦ Варна. „От 2007 г. се осъществява мониторинг на емисии на парникови газове и централата участва в схемата за търговия с квотите за тези емисии”, допълват те.Опазване на водите и управление
Извършва се периодичен собствен мониторинг на отпадъчните води от акредитирана лаборатория съгласно условията на комплексното разрешително и на разрешителното за заустване. Не са установени наднормени концентрации на вредни вещества. От края на 2006 г. е пусната в експлоатация неутрализационна инсталация за очистване на водите от регенерацията на йонообменните смоли в химичен цех.

Управление на отпадъците
На територията на ТЕЦ Варна се генерират производствени, строителни, битови и опасни отпадъци. За управлението на дейностите с отпадъци са определени отговорници и е изготвена и утвърдена от РИОСВ – Варна “Програма за управление на отпадъците” за периода 2006 – 2016 г. Програмата обхваща всички дейности по събиране, временно съхранение, транспортиране, оползотворяване, обезвреждане, контрол и измерване на отпадъците.


 

Рекултивация
Централата има утвърдени с решение на Министерството на околната среда и водите „План за привеждане на депото за опасни отпадъци (азбестово депо) в съответствие с нормативните изисквания” и „План за привеждане на депото за производствени отпадъци (сгуроотвал) в съответствие с нормативните изисквания”. През 2006 г. е закрито и рекултивирано депото за опасни отпадъци (азбестово депо). В настоящия момент отпадъците, съдържащи азбест, се предават по договор на външна лицензирана фирма. От 2008 г. има издадено комплексно разрешително за депото за неопасни отпадъци - сгуроотвал „Беглик чаир”.

Оползотворяване на продуктите от технологичния процес
„От технологичния процес се генерират сгурия, шлака и дънна пепел от котли и увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища. Същите се транспортират чрез хидротранспорт до депото за производствени отпадъци (сгуроотвал Беглик чаир), където се депонират. След процес на естествено изсушаване, до 200 000 т от отпадъците годишно се продават на фирма Девня Цимент”, разказват от ТЕЦ Варна.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Предстои актуализация на програмите за КАВ в няколко общиниБизнес

Предстои актуализация на програмите за КАВ в няколко общини

Целта на програмите, които ще се финансират безвъзмездно по ОП “Околна среда 2014-2020” е да се намалят нивата на замърсителите и да се достигнат утвърдените норми за фини прахови частици, азотни оксиди, серен диоксид и др., както и да се планират адекватни към местните условия мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух.

Решения за управление на дъждовни и отпадни води, проектирани с холандски опит и произведени в БългарияФирмени статии

Решения за управление на дъждовни и отпадни води, проектирани с холандски опит и произведени в България

Даниел Тен Хоор е изпълнителен директор на КВТ Груп и заема тази позиция от края на 2013 г.Г-н Тен Хоор, представете накратко структурата и предмета на дейност на КВТ Констракшън.

Приеха нови ограничения за атмосферните замърсителиБизнес

Приеха нови ограничения за атмосферните замърсители

Новите правила покриват емисиите на пет замърсителя – серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк и фини прахови частици. Директивата поставя тавани за максималните годишни емисии за всяка държава.

Методи за пречистване на отпадъчни газове от азотни оксидиТехнически статии

Методи за пречистване на отпадъчни газове от азотни оксиди

B практиката терминът азотни оксиди (NOX) се използва за сумарните емисии на азотен оксид (NO) и азотен диоксид (NO2). Около 40% от емисиите на азотни оксиди от стационарни източници се генерират от котли в топлоелектрически централи.

ISO 14046 – Управление на околната среда – Воден отпечатък – Принципи, изисквания и указанияСтандарти

ISO 14046 – Управление на околната среда – Воден отпечатък – Принципи, изисквания и указания

B наши дни устойчивото развитие е приоритет за потребителите, предприятията и правителствата. Загрижеността от прекомерното търсене на ограничени природни ресурси и оказваното вследствие на това въздействие върху околната среда продължава да нараства в световен мащаб.

Биофилтри за пречистване на отпадъчни газовеТехнически статии

Биофилтри за пречистване на отпадъчни газове

Tерминът биофилтрация се отнася до биологичното превръщане или третиране на замърсители в газова фаза, обикновено въздух. Фактът, че бактерии са способни да разлагат газообразни замърсители, е известен отдавна.

Третиране на отпадни води в ХоландияТехнически статии

Третиране на отпадни води в Холандия

На територията на страната действат 353 пречиствателни станции за отпадни води, водните бордове са с над 800 години историяOт 10 до 15 ноември т. г.

„Софийска вода” организира Дни на отворените врати в ПСОВ–КубратовоБизнес

„Софийска вода” организира Дни на отворените врати в ПСОВ–Кубратово

Стотици столичани се възползваха от поредицата дни на отворените врати, които ""Софийска вода"" организира по случай 30-годишнината от откриването на Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води Кубратово в началото на октомври, съобщиха от дружеството.Освен гостите, които разгледаха модерните съоръжения на станцията, десетки студенти, преподаватели и еколози също имаха възможност да се запознаят отблизо с всекидневната работа на СПСОВ Кубратово.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top