Екологични проекти на община Пловдив

24.09.2013, Брой 3/2013 / Технически статии / Инфраструктура

  • Екологични проекти на община Пловдив
  • Екологични проекти на община Пловдив
  • Екологични проекти на община Пловдив

Технически статии

 

Cред основните приоритети на община Пловдив е правилното управление на околната среда в съответствие със законодателството, местните нормативни и стратегически документи с цел създаване на уютна среда за работа и почивка на пловдивчани. „Твърдението, че грижата за околната среда е от първостепенно значение, е видно при преглед на основните проекти, които администрацията е реализирала и предстои да реализира”, доц. Стефан Шилев, директор на дирекция Екология и управление на отпадъците в община Пловдив.

Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Пловдив – фаза I
Реализирането на проекта, финансиран по линия на ОП Околна среда, цели да осигури по-високо качество на заустваните във водните тела отпадни води. Той включва реконструкция, рехабилитация и разширение на водопроводната и канализационната мрежи и на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Пловдив. Очакваните ползи за жителите на гр. Пловдив са свързани с намаляване на загубите от водоснабдителната мрежа и увеличаване на капацитета на канализационната.

Ще бъдат подменени 23.5 км водопроводи и 30.3 км второстепенна канализационна мрежа. Ще се изградят нови колектори с дължина 7.6 км. Реконструкцията на самата ПСОВ ще се състои в рехабилитация на механичното стъпало, изграждане на метан танкове за анаеробно третиране на утайките, ефективно механично обезводняване чрез изграждане на съвременно утайково стопанство. Общата стойност на инвестициите е около 142 млн. лв., от които 126 млн. лв. европейско финансиране по ОП Околна среда.

Цар Симеонова градина – реконструкция и обновяване и изграждане на обществен подземен паркинг в рамките на съществуващото езеро
„Реконструкцията и обновяването на Цар Симеоновата градина – паметник на градинското и парково изкуство, беше наложително поради необходимостта да се повиши качеството на отдих на гражданите и да се върне обликът от създаването й през 1892 г.”, коментира доц. Шилев.

Проектът предвижда цялостна реконструкция на детските площадки, изграждане на открит амфитеатър с около 80 места за сядане и детска сцена. Ще има ново градинско обзавеждане, енергоефективно парково осветление и ще се възстановят съществуващите питейни фонтанки. Предвижда се създаване на градински павилион по модел на българския павилион на Първото изложение. Ще бъдат реконструирани „Фонтанът на Деметра”, както и езерата „Жабките”, „Езерото с рибките”, „Езерото с мечката”.

Предвижда се строителство на обществен подземен паркинг под съществуващото езеро в рамките на бетоновото корито. В паркинга ще има минимум 120 паркоместа, в т.ч. 8 места за хора с увреждания. Важно е да се подчертае, че с реализацията на този проект зелените площи в парка ще бъдат увеличени с над 3 дка за сметка на преоразмерените бетонови настилки и конструкции, съществуващи в момента.

Проектът се осъществява по ОП Регионално развитие, приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, операция 1.4: Подобряване на физическата среда и превенция на риска, схема BG161PO001/1.4-09/2012 Зелена и достъпна градска среда. Общата му стойност е 11 098 000 лв., от които 4 750 000 лв. финансиране по ОПРР, 3 млн. лв. заем по ФЛАГ, както и съфинансиране и собствени средства на Община Пловдив. Очаква се да бъде завършен в края на 2014 г.Реконструкция и разширение на територията на Зоопарк Пловдив и изграждане на многофункционална сграда
Настоящата зоологическа градина се намира в непосредствена близост до р. Марица в парк „Отдих и култура”. Проектът за реконструкцията предвижда към сегашните 9 дка, върху които е разположен, да се включат нови територии, като по този начин общата площ на новия зоопарк ще стане 28.3 дка. Разширяването и обновяването на пловдивския зоокът ще бъде на два етапа.

Първият включва разширение както на клетките на животните, така и на целия зоокът. Ще се увеличи и видовото разнообразие на животните. През втория етап ще се изградят киносалон и терариум. Реконструкцията и разширението значително ще повишат посещаемостта на парка и неговите атракции.
Реализирането на проекта приключва до края на 2014 г. с финансиране от бюджета на община Пловдив.

Мониторинг на околната среда в община Пловдив
„Тъй като състоянието на околната среда има пряко отношение към отдиха и работната среда на гражданите, дирекция „Екология и управление на отпадъците” реализира проект за мониторинг на състоянието на околната среда”, информират от общината. „Този проект предвижда създаване на възможност гражданите и гостите на Пловдив да имат достъп до online данни в реално време за шумовото натоварване, качеството на атмосферния въздух (КАВ) и качеството на водите на р. Марица.

Той обхваща два етапа: Визуализация на акустичен мониторинг и Визуализация на мониторинг на въздух и води. Първият етап е вече реализиран. В интернет страницата на община Пловдив може да бъдат наблюдавани в реално време стойностите на акустичното натоварване измерени от шестте шумови терминала разположени в различни части на гр. Пловдив. Вторият етап включва визуализация на данните на АИС „Баня Старинна” и АИС „Каменица” по отношение на КАВ, както и тези от станцията за измерване на качеството на водите на р. Марица.

В допълнение към стойностите на КАВ ще се приложи и модел за пренос на замърсителите (със съответните концентрации) в съответствие с метеорологичните показатели и отделяните емисии на територията на града. По този начин ще бъде възможно да се правят краткосрочни прогнози за състоянието на КАВ за алармиране на населението при нужда.
Реализацията на проекта ще приключи до края на т. г., а финансирането е за сметка на бюджета на община Пловдив.


 

Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ, с. Шишманци
В края на 2009 г. беше пуснато в експлоатация предприятие с депо за преработка на битови отпадъци, намиращо се в землището на с. Шишманци, община Раковски. Технологията, която френската фирма Tecsem Sarl е използвала, се основава на метода на компостиране на органичната част на отпадъците и сепариране на рециклируемите отпадъци. В обхвата на предприятието влизат: ""Инсталация за биологично разграждане по закрит способ"", ""Депо за неопасни отпадъци"" и ""Инсталация за сепариране"".

Изграждането на предприятието за преработка на отпадъците с първа клетка от депото възлиза на 37 107 354 лв. Средствата са осигурени от републиканския бюджет и от бюджета на община Пловдив. Капацитетът на съоръжението по КР е 125 000 т/г., а депонираното количество е до 30% от постъпващия на входа отпадък. Оползотворяването и рециклирането на сепарираните отпадъци, екологосъобразното третиране на биоразградимите отпадъци и получаването на стабилизирана органична фракция използвана за рекултивация са големите ползи за околната среда и жителите на общините – членове на Регионално сдружение Шишманци.

С работата на предприятието се постигат заложените цели в Националната стратегия за управление на отпадъците, а именно: 1) намаляване на количествата на отпадъците, подлежащи на депониране; 2) отделят се рециклируеми и оползотворими компоненти от битовия отпадък – хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал, текстилни отпадъци; 3) органичните отпадъци попадат в Инсталацията за биологично разграждане по закрит способ, преминавайки през етапите ферментация, зреене и рафиниране до получаване на полезен продукт – компост (стабилизирана органична фракция.

Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив
Проектът цели ефективно и устойчиво подобрение на услугите в градския транспорт и трафика в община Пловдив. Финансиран е по ОП ""Регионално развитие"", схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5.-03/2011 ""Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града"". Проектът ще допринесе за постигане на устойчивост на околната среда чрез намаляване на употребата на лични автомобили, а оттам и за намаляване на емисиите, вкл. на концентрациите на PM10 с 1.5 mg/m3 и на NO2 с 3.0 mg/m3. Общата стойност на проекта възлиза на 44 306 947.25 лв., от които 41 463 596 лв. са безвъзмездна финансова помощ, а 2 843 351 лв. е собственият принос. Договорът беше сключен на 2 юли 2012 г. със срок на изпълнение 36 месеца.

Проектът включва следните компоненти: 1) система за управление на градския транспорт; 2) доразвиване на мрежата от велоалеи на гр. Пловдив с нови 42 км; 3) светофари и контрол – подмяна на светофарните уредби със светодиодни и осъществяване на дистанционен мониторинг, детектори на кръстовищата ще регулират движението в зависимост от трафика с предимство за движение на обществения транспорт. Освен всичко това ще се въведе онлайн система на управление на трафика, електронно таксуване и GPS-системи в градските автобуси и електронни информационни табели по спирките.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Политика за устойчиво развитие и екологични проекти в пивоварна ЗагоркаПроекти

Политика за устойчиво развитие и екологични проекти в пивоварна Загорка

Компанията полага много усилия за намаляване нивото на водопотребление за всеки литър произведена бира, като поставените цели на глобално ниво за групата на Хайнекен нареждат Загорка сред компаниите, които са постигнали най-висока ефективност в тази насока.

Иновативни сензорни решения за намаляване загубите на водаТехнически статии

Иновативни сензорни решения за намаляване загубите на вода

Благодарение на данните, получени от сензорите във водоснабдителните съоръжения, комуналните дружества във водния сектор могат прецизно да локализират течове в системите и да идентифицират зони с висок риск от загуби на вода.

Карлсберг Груп постигна целите си за устойчиво развитие през 2016 г.Бизнес

Карлсберг Груп постигна целите си за устойчиво развитие през 2016 г.

През 2016 г. консумацията на енергия е намаляла с 4% на 27,7 kWh/hl, в сравнение с 29 kWh/hl през 2015 г. Емисиите на въглерод са ограничени с 10% на 6,3 kg CO2/hl, сравнено със 7 kg CO2/hl през предходната година.

Обявиха победителите в националния конкурс Загорка Зелен Фонд 2016Бизнес

Обявиха победителите в националния конкурс Загорка Зелен Фонд 2016

В края на октомври т. г.

БАВ, Иван Иванов: Утвърдихме се като фактор при взимането на стратегически решенияИнтервю

БАВ, Иван Иванов: Утвърдихме се като фактор при взимането на стратегически решения

В интервюто по повод 20-годишнината от създаването на Българската асоциация по водите (БАВ) председателят на организацията споделя своята оценка за изминалия период и развитието на водния сектор в страната.

ИАОС, Валери Серафимов: Важно е да осигурим достъп до достоверна и навременна информация за околната средаИнтервю

ИАОС, Валери Серафимов: Важно е да осигурим достъп до достоверна и навременна информация за околната среда

Директорът на дирекция “Мониторинг и оценка на околната среда” в ИАОС представя функциите, отговорностите и приоритетните цели на агенцията.

Засилен интерес към първото издание на конкурса ЕкообщинаБизнес

Засилен интерес към първото издание на конкурса Екообщина

Първото издание на конкурса “Екообщина” привлича сериозен интерес от страна на местната власт, отчитат организаторите от Посолството на Франция в България. Инициативата се организира съвместно с: Министерството на регионалното развитие и благоустройството; Министерството на околната среда и водите; Националното сдружение на общините в Република България; Асоциацията на еколозите от общините в България; Центърът за енергийна ефективност Енефект; Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници; Сдружението Еконергия; Българската асоциация по водите.

Апаратура за анализ и мониторинг на води

Извършването на анализ и мониторинг на качеството на водите е от водещо значение за определяне на тяхното състояние. Обект на наблюдение са ключови показатели, оказващи влияние върху околната среда и живота и ежедневните дейности на хората.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top