Екологични практики и технологии в минно-добивната промишленост

25.11.2016, Брой 4/2016 / Бизнес /

 

Mинната индустрия може да стане по-устойчива чрез разработването и внедряването на практики, които ограничават въздействието на минно-добивните дейности върху околната среда. Тези практики включват мерки като намаляване консумацията на вода и енергия, свеждане до минимум на нарушаването на терени и генерирането на отпадъци, предотвратяване на замърсяването на почвата, водите и въздуха на площадките и осъществяването на успешно закриване и рекултивация след преустановяване на дейността.
Днес непрекъснато се откриват нови залежи на нефт, въглища и минерални ресурси.

Същевременно с това се наблюдава подобряване на степента на рециклиране на материалите и неспиращ напредък по отношение на технологиите. Тези факти донякъде ограничиха страховете от изчерпването на невъзобновяемите ресурси сред обществото. Типични примери са технологиите като пенна флотация на някои металсулфидни руди и използването на цианид при добива на злато, които позволяват да се оползотворят руди с ниско съдържание на целевия ресурс.

Въпреки че минно-добивните дейности се реализират на сравнително малки площи, свързаните с тях инфраструктурни изменения и замърсяване могат да окажат въздействие както върху човешкото здраве, така и върху екосистемите. За да бъдат по-устойчиви, минно-добивните компании все по-често залагат на щадящи околната среда технологии, които дават възможност обработваният терен да бъде в приемливо състояние след прекратяване на дейността, позволяващо по-нататъшното му използване за други цели.

Редица операции в минно-добивната промишленост изискват употребата на вода. Отклоняването на повърхностни води и изпомпването на подземни води за осъществяването на минна дейност могат да редуцират както количеството, така и качеството на ресурса за водните екосистеми и други промишлени и битови потребители, особено в районите със сух климат. В отговор на това минната индустрия разработва и въвежда иновативни практики за намаляване консумацията на вода.Минно-добивната дейност и обработката на метали са силно енергийно интензивни процеси. За работата на камионите и екскаваторите се изразходват значителни количества дизелово гориво, за смилането и рафинирането на мед и алуминий е необходима доста електроенергия, а за топенето на желязната руда при производството на стомана се изисква използването на въглища.

Добивът на изкопаеми горива и изграждането на инфраструктура за генериране на електрическа енергия сами по себе си оказват въздействие върху компонентите на околната среда – отделяне на емисии парникови газове и повишен риск от замърсяване по веригата на електроснабдяване. Редуцирането на енергопотреблението в мините може да намали количеството отделяни парникови емисии и да позволи по-дългосрочно оползотворяване на запасите от изкопаеми горива. В допълнение това може да доведе до занижаване на експлоатационните разходи и цената на обработвания ресурс.


 

Внедряването на такива иновативни стратегии и технологии за намаляване както на входните, така и на изходните потоци в минно-добивната индустрия, гарантира в максимална степен опазването на околната среда и постигането на устойчиво развитие.

Материалът продължава в следващ брой на сп. Екология & Инфраструктура


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Екологични практики и технологии в производството на перилни и почистващи препаратиТехнически статии

Екологични практики и технологии в производството на перилни и почистващи препарати

Производството на перилни и почистващи препарати в България е динамично развиващ се бранш, в който намират място както дългогодишни български производители с утвърдени позиции на пазара, така и множество международни компании, които са изградили производствени мощности на територията на страната.Категорията “перилни и почистващи препарати” попада в сферата на битовата химия и обхваща прахообразните и течни детергенти за ръчно и автоматично изпиране на дрехи и текстил, както и различните препарати за измиване на съдове, почистване на дома и др.

Екологични практики и технологии във фармацевтичната промишленост

Eфективното намаляване на вредното влияние върху околната среда на фармацевтичната промишленост е въпрос, който набира все по-голяма популярност сред производителите на лекарствени средства, доставчиците на услуги за управление на опасните отпадъци от тази индустрия, както и ангажираните регулаторни органи. Производствените предприятия във фармацевтичния отрасъл, подобно на предприятията в останалите индустриални сектори, са изправени пред предизвикателството да намалят енергийното си потребление, консумацията на вода за технологични процеси и обема на генерираните отпадъци.

Посолството на Австрия в България, Стефан Гебесхубер: България има добър потенциал за развитие на екологични технологии Интервю

Посолството на Австрия в България, Стефан Гебесхубер: България има добър потенциал за развитие на екологични технологии

Търговският аташе към посолството разказва за най-успешните проекти в областта на третирането на отпадъци, реализирани в Австрия, и на какви иновативни технологии и добри практики са базирани.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top