Екологични и инфраструктурни проекти в община Карлово

17.12.2013, Брой 4/2013 / Технически статии / Инфраструктура

  • Екологични и инфраструктурни проекти в община Карлово
  • Екологични и инфраструктурни проекти в община Карлово
  • Екологични и инфраструктурни проекти в община Карлово

Технически статии

 

В екологично отношение територията на община Карлово е със сравнително чисти компоненти на околната среда като въздух, почви, води и др. Липсата на работещи фирми от тежката промишленост води до запазване на чистотата на въздуха в допустимите норми, определени в българското законодателство. Основният проблем, който стои пред общинската администрация, е опазването на водите и управлението на отпадъците.

„В тези две области общинското ръководство предприема основни мерки за опазването им. Разработени и осъществени са няколко проекта в областта на управление на отпадъците: регионално депо за твърди битови отпадъци, обслужващо общините Карлово, Сопот, Калояново, Хисар и Брезово; център за сортиране и първична обработка на разделно събрани отпадъци в гр. Карлово; закупени и организирани площадки със съдове тип ”Иглу” в населените места на територията на общината.

С тези проекти общината постигна решаване на проблема с безразборното изхвърляне на отпадъци по територията на населените места и замърсяване на земеделски земи и дерета. Закриха се и съществуващите от дълги години, т. нар. “селски сметища”, като отпадъците се извозиха на Регионално депо и терените се запръстиха.

За решаване на проблема със строителните отпадъци на общината се изготви проект ”Изграждане на регионално съоръжение за строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в гр. Карлово”. Предстои осигуряване на средства за неговото строителство. С тези обекти общината решава проблемите от неправилно управление на отпадъците и прекратяване на тяхното изхвърляне на неподходящи терени”, заявиха от общината.

Проекти в областта на опазване на водите и осигуряване на допълни-телни водоизточници
През територията на общината протичат много реки, като по-големите от тях са р. Тунджа, р. Стряма, Стара река и Бяла река с многобройни притоци. Тези естествени водоизточници осигуряват питейна вода за населението на общината и създават условия за напояване на земеделските култури. На територията на община Карлово не е изградена и няма действаща Пречиствателна станция за отпадъчни води.

„В настоящия момент се изгражда градска пречиствателна станция за отпадъчни води и очакванията ни са тя да заработи през 2014 г. Канализационни мрежи съществуват в гр. Карлово и частични в гр. Калофер и гр. Баня. Същите са строени през 60-те години и е необходимо да се реконструират. Същото е състоянието на водопроводната мрежа в населените места от общината.

Ето защо настоящото ръководство на общинска администрация работи усилено за изготвяне на инвестиционни проекти в тази област. През тази година се подготвиха и са в процес на изготвяне следните проекти: Реконструкция водопроводна мрежа, канализация с ПСОВ гр. Баня; Канализация с ПСОВ гр. Калофер; Канализация с ПСОВ с. Розино; Канализация с ПСОВ с. Дъбене; Канализация с ПСОВ в с. Столетово и с. Слатина; Канализация с ПСОВ в с. Климент, с. Каравелово и с. Богдан.

Сред останалите проекти на общината са Регионално депо гр. Карлово – стойност 14 000 000 лв. и ПСОВ с довеждащ колектор гр. Карлово - 8 000 000 лв., финансирани от държавния бюджет. Довършителните работи, оборудване и външни връзки ще се финансират от Оперативна програма “Околна среда”.

Предстои и изграждане на център за сортиране и първична обработка на стойност 1 600 000 лв., финансиран от ПУДООС към МОСВ. За изграждане на канализации и ПСОВ общината разчита на финансиране от Европейските фондове”, допълниха от община Карлово.Изграждане на газоснабдителна инфраструктура
Отчитайки световните тенденции и приетите основни Европейски цели в областта на енергията, община Карлово е разработила и приела програма–план за действие за устойчиво енергийно развитие за периода 2012-2020 г. В програмата на общината са заложени дългосрочни цели по отношение на намаляване на въглеродните емисии; намаляване равнището на енергопотребление; запазване дела на възобновяемите енергийни източници.

„В резултат на инвентаризация на емисиите СО2 на територията на общината за сектор “Сгради, съоръжения и промишлени обекти” се установи, че най-голяма тежест в резултат на потреблението има ел. енергията, следвана от потреблението на въглища и мазут. По отношение на секторите, генериращи емисии на СО2, с най-голям принос са домакинствата, следвани от индустрията и общинските сгради.

Един от способите за постигане на заложените дългосрочни цели е чрез развитие на газоснабдяването на гр. Карлово и другите населени места в общината. Към момента са покрити около 20% от уличната мрежа, като и към настоящия момент се продължава с развитието на газоразпределителната мрежа.


 

Извършено е конвертиране на горивните системи на 9 броя общински обекти с разгърната застроена площ над 1000 кв. м. Очакваният екологичен ефект от прилагането на тази мярка е до 2016 г. да се постигне ръст в намаляването на емисиите СО2 в размер на 142 тона/годишно.

В следващите години община Карлово очаква ролята на природния газ, като енергиен ресурс за битовия сектор, услугите и обществения сектор да се развива с ускорени темпове. Работи се усилено и по въпроса за изграждане на нов обект за разпределение на природен газ върху земя, собственост на общината.

Ефектът от газификацията на община Карлово се очаква в подобряване качеството на въздуха, водата, почвите, растителния и животински свят. Освен това чрез развитието на газификацията се очаква подобряване на социално-икономическите и здравословни условия на живот на населението”, допълниха от общината.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрияБизнес

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Въпреки отбелязания значителен технологичен напредък през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017Бизнес

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

И тази година семинарите бяха посветени на темите на четирите категории на конкурса - управление на питейните и отпадъчните води, мениджмънт на битовите отпадъци, устойчива градска мобилност и енергийна ефективност а обществените и жилищните сгради.

Технологии за третиране на отпадъци от пластмасаТехнически статии

Технологии за третиране на отпадъци от пластмаса

Методите за превръщане на отпадъчната пластмаса в гориво се определят от вида на материала и свойствата на другите отпадъци, които могат да бъдат използвани в процеса, а ефективната преработка се обуславя от подходяща технология, отговаряща на местните условия.

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталацииБизнес

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталации

Допустими за финансиране са инсталации за предварително третиране, които осигуряват отделяне на възможно най-голямо количество отпадъци от потока смесено събрани битови отпадъци, които впоследствие ще бъдат подложени на рециклиране и оползотворяване, както и на стабилизиране на биологичната фракция.

ЕП прие проектозакон за увеличаване процента на рециклирани отпадъциБизнес

ЕП прие проектозакон за увеличаване процента на рециклирани отпадъци

Според документа, до 2030 г. 70% от битовите отпадъци трябва да бъдат рециклирани или подготвени за повторна употреба, докато ЕК предложи процентът да е 65. За материалите за опаковки, като хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал и дървесина, евродепутатите предлагат цел от 80% до 2030 г. с междинни цели за всеки материал за 2025 г.

Зелени покривиТехнически статии

Зелени покриви

Kонцепцията за зелените покриви, макар и на пръв поглед сравнително нова, съществува от няколко века, предимно в северноевропейските държави. Зелените покриви с торфена основа са често срещан елемент в традиционни сгради за северната част на Шотландия, Исландия и Скандинавските страни.

Nestle отвори първата изцяло независеща от външни водоизточници фабрика в светаТехнически статии

Nestle отвори първата изцяло независеща от външни водоизточници фабрика в света

Hай-голямата компания за хранителни продукти в света Nestle внедри иновативна технология за добив на вода при млекопреработка във фабриката си в мексиканския щат Халиско, като я превърна в първото производствено съоръжение на планетата, независещо от външни водоизточници. С помощта на технологията заводът в гр.

МРР, пресцентър: Изпълнението на предвидените действия ще допринесе за развитието на отрасъла

Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г. е разработена в съответствие с изискванията на Закона за водите.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top