Екологична вентилация за подземни паркинги

17.12.2013, Брой 4/2013 / Технически статии / Инфраструктура

 

В динамичното ежедневие на съвременните градове големият брой автомобили води освен до трудно придвижване в натоварения трафик, и до затруднено паркиране. Сериозността на този проблем провокира необходимостта от изграждането на подземни паркинги на подходящите за целта места - бизнес сгради, молове, търговски центрове и развлекателни комплекси.

Разположените под земята паркинги и гаражи имат множество предимства, но и един сериозен недостатък – затруднен достъп на свеж въздух. Ето защо е от съществено значение изграждането на ефективни и екологосъобразни системи за вентилация на подземните паркинги или осигуряването на достатъчна естествена вентилация.

Неблагоприятна среда за хората и автомобилите
Липсата на вентилация е сериозен проблем във всяка сграда или помещение, особено на местата с допълнителна изолация за повишаване на енергийната ефективност, която почти напълно ограничава естествения достъп на пресен въздух в помещенията и налага изграждането на система за принудителна вентилация.

От още по-голяма важност е организирането на вентилацията в подземните гаражи, където единствената възможност за постъпване на свеж въздух обикновено е през входната врата, а специфичните условия водят до значително влошаване на параметрите на въздушната среда.

Това прави микроклимата в подземните паркинги крайно неблагоприятен и дори опасен - не само за хората, но и за паркираните автомобили. Основен виновник за това е съвкупността от вредни газове, пари и отровни замърсители, които автомобилите отделят при работа, в съчетание с големите количества влага и прах, характерни за подземните помещения по принцип.

Естествена или принудителна вентилация?
Изборът между естествена или принудителна вентилация за гаражните помещения и закритите паркинги зависи от местоположението и капацитета им. Необходимо е да се предвиди извеждане на вредните газове навън и осигуряване на достатъчно пресен въздух, постъпващ в помещенията, за да се поддържат нивата на въглеродни оксиди в допустимите норми и да се предотврати образуването на взривоопасни концентрации на лесно възпламеняващи се газове.

Когато паркингът или гаражът е разположен над земята и е предвиден за малък брой автомобили, често са налични условия за организиране на естествена вентилация чрез оставяне на отвори за движение на въздуха, монтиране на нагнетателни вентилационни решетки до вратата и дефлектори на покрива.

Подобен модел е възможен и за гаражи с по-голям капацитет, когато са надземни и неотопляеми. В такива случаи естествената вентилация се организира по т. нар. “напречна” схема - с оставяне на равномерно разположени отвори над пода и под тавана на срещуположните стени.

За гаражите, конструирани за голям брой автомобили, чието ниво е под кота терен с повече от 1 m, е задължително изграждането на принудителна вентилационна система поради ограничените възможности за осигуряване на добра естествена вентилация. Принудителна вентилация е необходима и за гаражи, предназначени за автомобили, които превозват горивни, взривоопасни, отровни и други вредни вещества.Системите за принудителна вентилация
За да поддържа въздушната среда в подземните паркинги и гаражи в рамките на допустимите норми, системата за принудителна вентилация е снабдена с механизми за подаване на пресен въздух с подходящ дебит, температура и чистота и извеждане на замърсения въздух извън помещението и сградата. За чистите въздушни потоци се грижи нагнетателна вентилационна инсталация, а за отвеждането на замърсения – смукателна.

По правило пресният въздух се подава в долната част на помещението, а замърсеният се изсмуква от горната. Наличието на нагнетателна инсталация е задължително за подземни гаражи с плътно затварящи се врати, в които естественото постъпване на пресен въздух е затруднено, но съществуват и приложения, които не изискват изграждане на инсталация от такъв тип.

Нагнетателните инсталации обикновено обхващат няколко основни елемента - филтър, вентилатор, отоплителна секция и вентилационни решетки. Подаваният външен въздух се засмуква през решетките, а преди да се подаде към гаража, се подлага на предварителна обработка. Тя най-често включва филтриране посредством касетъчни филтри и загряване (ако е необходимо). За затоплянето се използват електрически нагреватели и водни топлообменници. В неотопляемите гаражи и закрити паркинги нагнетателната инсталация се грижи за предотвратяване образуването на застойни зони.

Смукателната инсталация е задължителна част от структурата на системите за принудителна вентилация, независимо от конкретното приложение. Тя неизменно включва смукателни вентилатори (осови или канални), чиито брой се определя в зависимост от обема на помещението.

Необходимо условие е сумарният им дебит да съответства на изчисления необходим поток на въздуха за извеждане навън на изгорелите газове. Ако в гаражите се предвижда извършването на текущ ремонт на автомобилите, е добре в определените зони да се предвиди и местна смукателна вентилация.


 

Енергийно ефективно решение за отопляемите гаражи
През студените месеци в отопляемите гаражи нагнетателната вентилационна инсталация би могла да работи и като отоплителна система. За целта подаването на въздух се осъществява през разпределителни решетки, поставени в пода или през вертикални въздухоразпределителни колони.

Освен вентилационна система се препоръчва използването на рекуперативен вентилационен блок. В корпуса му обикновено са вградени пластинчат топлообменник, смукателен и нагнетателен вентилатор, електрически нагревател за външен въздух и филтър.
Рекуперацията на топлина се осъществява чрез пластинчатия топлообменник, през който едновременно преминават изхвърляният и нагнетяваният в помещението въздух.

При преминаването си през топлообменника, изхвърляният въздух отдава топлината си на постъпващия пресен въздух. По този начин се намалява температурата, до която се загрява външният въздух чрез електрическия нагревател. Недостатъците на този метод са свързани с опасността от замръзване на топлообменника, както и с необходимостта от изграждане на два независими въздуховода. Рекуперацията обаче способства за значително намаляване на енергийните разходи.

Съвременни технологии за ефективна и екологична вентилация
В големите затворени паркинги е препоръчително да се използва газанализаторна система, която автоматично да включва, изключва или превключва вентилационните системи, когато е необходимо, за да се намалят разходите за енергия. Действителният необходим дебит на въздуха за вентилация се определя с оглед поддържане на пределно допустимата концентрация на въглероден окис, която се измерва посредством специалните прибори, интегрирани в системата.

Подходящо решение за подземни паркинги е и използването на струйни вентилационни системи. Те осигуряват ефективна вентилация и отвеждане както на вредните газове, така и на димни газове при възникване на пожар. Стандартно включват струйни вентилатори и смукателни вентилатори. При необходимост се предвиждат допълнително и нагнетателни вентилатори.

Често, с оглед повишаване на ефективността на вентилационната система, се предвижда и управляваща система с детектори за въглеродни окиси, както и детектори за топлина и дим. В този случай вентилаторите се включват само при достигане на високи нива на въглеродни окиси и то в зоната, в която са били засечени. Прилагането на интелигентно управление, с което да се анализират замърсителите в гаража в реално време и автоматично да се избира подходящия режим на работа значително повишава енергийната ефективност на вентилационната система.

Като предимство на този вид вентилация може да се посочи и отпадането на необходимостта от изграждане на въздухопроводни инсталации. Също така, при възникване на пожар, този тип вентилационни системи осигуряват висока сигурност и бързо отвеждане и ограничаване разпространението на димните газове.

Някои приложения дават възможност и за комбинирана вентилация, която съчетава принудителна смукателна (посредством вентилатор) и естествена нагнетателна вентилация (нагнетателни решетки до вратата). Недостатък на комбинираната система е необходимостта от непрекъсната работа на вентилатор, а основни плюсове - сравнително ниската цена и по-добрата ефективност в сравнение с естествената.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top