ЕК прие стратегия за намаляване на емисиите на метан

02.12.2020, Бизнес / Въздух, Почви

  • ЕК прие стратегия за намаляване на емисиите на метан
  • ЕК прие стратегия за намаляване на емисиите на метан

Бизнес

 

Европейската комисия (ЕК) представи стратегия на ЕС за намаляване на емисиите на метан, насочена към постигане на поставените цели в областта на климата за 2030 г. и за неутралност по отношение на климата към 2050 г. Редуцирането на емисиите на метан ще допринесе и за реализиране на амбицията на Комисията за нулево замърсяване.

Стратегията включва законодателни и незаконодателни действия в сферата на енергетиката, селското стопанство и сектора на отпадъците, които  генерират близо 95% от антропогенните емисии на метан в световен мащаб. Комисията ще работи с международните партньори на ЕС и с промишлеността за постигането на намаление на емисиите по протежение на веригата на доставка.

"За да стане първият неутрален по отношение на климата континент, Европа ще трябва да намали всички парникови газове. Метанът е вторият най-мощен парников газ и важна причина за замърсяването на въздуха. Със стратегията за метана гарантираме намаляване на емисиите му във всички сектори и особено в селското стопанство, енергетиката и отпадъците. Създаваме и възможности в селските райони да се произвежда биогаз от отпадъци. Сателитните технологии на ЕС ще не позволят да следим отблизо емисиите и така да спомогнем за повишаване на международните стандарти", коментира изпълнителният заместник-председател на ЕК Франс Тимерманс, който отговаря за Зелената сделка.

Сред основните приоритети на стратегията е да се усъвършенства измерването и докладването на метановите емисии, тъй като към момента нивото на мониторинг варира в различните сектори и държави. Комисията ще подкрепи и създаването на международна обсерватория за емисиите на метан в партньорство с Програмата на ООН за околната среда, Коалицията за климата и чистия въздух и Международната агенция по енергетика. Проследяването ще се подобри и с помощта на сателитната програма на ЕС "Коперник".Мерките за намаляване на емисиите на метан в енергийния сектор включват предлагане на задължение за подобряване на откриването и отстраняването на течове в газовата инфраструктура и обмисляне на законодателство за забрана на рутинните практики за изгаряне или изпускане. В областта на селското стопанство акцентът ще бъде върху обмена на добри практики в сферата на иновативните технологии за намаляване на метана, храненето на животните и управлението на отглеждането им. Нерециклируемите органични отпадъци и отпадъчни потоци от бита и селското стопанство могат да бъдат използвани за производството на биогаз, биоматериали и биохимикали, което може да генерира допълнителни приходи в селските райони и същевременно да предотврати отделянето на емисии на метан. Затова стратегията предвижда да продължи осигуряването на стимули за събирането на тези отпадъчни материали.


 

Подобряване на управлението на сметищния газ в посока оползотворяването му като източник на енергия е сред приоритетите в сектора на отпадъците. От ключово значение за редуциране на емисиите на метан е и свеждането до минимум на депонираните биоразградими отпадъци. Комисията ще обмисли също така възможността да предложи допълнителни научни изследвания в областта на биометановите технологии.

В допълнение ЕК ще направи преглед и на Регламента за разпределяне на усилията и ще обмисли евентуалното разширяване на обхвата на Директивата относно емисиите от промишлеността до секторите с емисии на метан, които все още не са обхванати от нея.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Ефективно използване на ресурсите в ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД чрез внедряване на производствени иновацииФирмени статии

Ефективно използване на ресурсите в ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД чрез внедряване на производствени иновации

Внедряването на производствената иновация допринесе за постигането на значителни екологични ефекти, тъй като в резултат е налице значителен и видим напредък към целта за устойчиво развитие чрез намаляване на вредата върху околната среда и постигане на по-ефективно и отговорно използване на природните ресурси.

ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД внедри хибридни технологии за повишаване на ресурсната си ефективност с финансовата подкрепа на Оперативна програма Фирмени статии

ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД внедри хибридни технологии за повишаване на ресурсната си ефективност с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

В сравнение с алтернативните технологични решения за производство предлаганата нова за българския пазар технология притежава специфични показатели, по които се наблюдава конкурентоспособност и превъзходство спрямо сходните производства.

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?Технически статии

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

Съгласно насоките на Световната здравна организация и други здравни институции отпадъците от заразени с COVID-19 лица, карантинирани у дома, трябва да се смятат за опасни (инфекциозни) и да се обезвреждат като такива. На практика обаче в много европейски държави от местните власти се изисква тези отпадъци да се третират като смесени битови отпадъци, за които се прилагат специфични мерки за безопасност при събирането им.

Ехнатон – инженерингови проекти за ПСОВ с технологии на Schneider ElectricФирмени статии

Ехнатон – инженерингови проекти за ПСОВ с технологии на Schneider Electric

Доказателство за успешната инженерингова дейност на фирмата в проекти за автоматизация на пречиствателни станции са ключовите реализации в множество ПСОВ в България, сред които: Пазарджик, Стара Загора, Димитровград, Кубратово, Мездра, Свищов, Павликени, Равда, Ямбол, Стамболийски, Момчилград, Елхово и др.

ЕКОН-91 ООД повиши ресурсната си ефективност по проект с финансиране по ОПИКФирмени статии

ЕКОН-91 ООД повиши ресурсната си ефективност по проект с финансиране по ОПИК

Това е постигнато с внедрената в производството иновативна система за автоматизирано пълнене и вадене на ядра от пенолатекс, включваща два робота за пълнене на форми, всеки от които в комплект с раздвижени форми за производство на ядра за матраци и за възглавници, и съоръжение за автоматично изваждане на ядрата.

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъциБизнес

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

Тези заключения за най-добри налични техники предоставят на националните власти техническата основа за определяне на условията на разрешителните за експлоатация на инсталациите.

Управление на емисии при производството на циментТехнически статии

Управление на емисии при производството на цимент

Циментовата индустрия е един от основните промишлени източници на емисии на прах, азотни оксиди, серен диоксид, летливи органични съединения полихлорирани дибензо-P-диоксини и дибензофурани и др. От статията може да научите какви са най-добрите налични техники за ограничаване на емиисиите и пречистване на отпадъчните газове от производството на цимент.

Приоритет на община Сливница е редуцирането на вредните емисииБизнес

Приоритет на община Сливница е редуцирането на вредните емисии

“Сред основните приоритети на общината са подобряване качеството на атмосферния въздух чрез редуциране на емисиите вредни вещества от промишлеността, автомобилния транспорт и битовия сектор, както и реконструкция на депото за битови отпадъци и изграждане на компостираща инсталация”, разказват нейни представители


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top