ЕК одобри удължаване на срока за постигане нормите за азотен диоксид в София и Пловдив

10.09.2012, Брой 2/2012

 

Европейската комисия (ЕК) одобри поисканото от България удължаване на срока за постигане на нормите за съдържание на азотен диоксид в атмосферния въздух в двете зони, в които са регистрирани превишения преди 2010 г. – Столична община и община Пловдив, съобщи МОСВ. Решението е от 5 септември т. г.

Прилагането на нормите се отлага до 31 декември 2013 г. Искането за удължаване на срока бе отправено в края на 2011 г. от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) до Европейската комисия в съответствие с изискванията на европейската директива за качеството на въздуха и за по-чист въздух в Европа.

„Удължаването на срока дава на двете общини допълнително време да изпълнят заложените в общинските си програми мерки за постигане на нормите, да коригират тези мерки и при необходимост на набележат и изпълнят допълнителни, смятат от министерството.

Удължаването на срока означава, че до края на периода България няма да подлежи на налагане на санкции за превишените нива на азотен диоксид в тези две зони. За този срок нивата в тях трябва да съответстват на установените норми плюс допустимите отклонения от тях, които са 50%”, коментират от МОСВ.

До този момент три други държави-членки на ЕС са получили удължаване на срока за азотни оксиди за заявени зони, а на четири държави удължаване на срока е напълно отказано.

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетиеБизнес

Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетие

Мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса, въведени в повечето европейски държави през пролетта на 2020 г., са довели до значително ограничаване на емисиите на атмосферни замърсители най-вече от пътния транспорт, авиацията и международното корабоплаване.

Измерване концентрацията на прах във въздухаТехнически статии

Измерване концентрацията на прах във въздуха

Поддържането на качеството на атмосферния въздух е едно от най-големите предизвикателства пред обществото днес. Източниците на замърсяване са много, като повечето са антропогенни.

Методи за пречистване на отпадъчни газове от азотни оксидиТехнически статии

Методи за пречистване на отпадъчни газове от азотни оксиди

B практиката терминът азотни оксиди (NOX) се използва за сумарните емисии на азотен оксид (NO) и азотен диоксид (NO2). Около 40% от емисиите на азотни оксиди от стационарни източници се генерират от котли в топлоелектрически централи.

Съвременни решения за контрол на киселинните дъждовеТехнически статии

Съвременни решения за контрол на киселинните дъждове

C развитието на индустриалния сектор и всички отрасли на промишлеността – енергетика, металургия, химия, нефтохимия и т. н.

Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетиеБизнес

Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетие

Мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса, въведени в повечето европейски държави през пролетта на 2020 г., са довели до значително ограничаване на емисиите на атмосферни замърсители най-вече от пътния транспорт, авиацията и международното корабоплаване.

Системи за непрекъснат мониторинг на прахови частициТехнически статии

Системи за непрекъснат мониторинг на прахови частици

Прилагането на непрекъснат мониторинг на емисиите на прах от промишлените предприятия осигурява съответствие със законодателството и улеснява следенето на експлоатационните характеристики на инсталациите.

Предстои актуализация на програмите за КАВ в няколко общиниБизнес

Предстои актуализация на програмите за КАВ в няколко общини

Целта на програмите, които ще се финансират безвъзмездно по ОП “Околна среда 2014-2020” е да се намалят нивата на замърсителите и да се достигнат утвърдените норми за фини прахови частици, азотни оксиди, серен диоксид и др., както и да се планират адекватни към местните условия мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух.

Приеха нови ограничения за атмосферните замърсителиБизнес

Приеха нови ограничения за атмосферните замърсители

Новите правила покриват емисиите на пет замърсителя – серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк и фини прахови частици. Директивата поставя тавани за максималните годишни емисии за всяка държава.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top