Ефективно използване на ресурсите в ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД чрез внедряване на производствени иновации

24.09.2020, / Фирмени статии /

 • Ефективно използване на ресурсите в ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД чрез внедряване на производствени иновации

 

ПФБ Пресо Фондал-България ЕООД е предприятие, произвеждащо и обработващо механични части и метални компоненти за машини и инструменти. Продуктовата гама на предприятието е съставена основно от алуминиеви части за ел. двигатели и други машини и съоръжения. Различните типове части включват: корпуси, фланци, уплътнители, лагерни щитове, шайби, капаци, кожуси и др. Дружеството разполага с опита и професионалната технология за обработка на металните изделия от над 30 годишната производствена история на НУОВО ПРЕСО ФОНДАЛ АД-Италия. Предлаганите от предприятието изделия са със съвременен дизайн, устойчиви експлоатационни характеристики и лесни за монтаж. В производството, окомплектоването и монтажа на изделията се използват качествени материали и елементи. ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД проектира нова производствена линия за компоненти и детайли, специално предназначени за европейския пазар. Произвежданите изделия отговарят на всички международни стандарти за качество и на различните и нестандартни изисквания на клиентите.

 

Производствената иновация, реализирана в дружеството чрез проект BG16RFOP002-3.004-0192-C01, представлява технология за производство на алуминиеви детайли чрез внедряване в експлоатация на иновативни хибридни активи, включващи 3 бр. Машина за леене под налягане – тип "голяма" и 2 бр. Машина за леене под налягане – "тип малка". Новото оборудване, внедрено в дружеството, представлява патентована хидравлична технология. В концептуално отношение предлаганата производствена иновация се различава съществено от съществуващите пазарни решения. Внедрената производствена иновация доказано доведе до значителни подобрения в качествените характеристики, увеличи производителността, намали количеството използвани суровини за производство на единица продукция и предотврати генерирането на отпадък при производството.

 

В своята същност иновативното технологично решение за производство на алуминиеви детайли представлява високотехнологична хибридна технология и включва следните иновативни компоненти:

 

 • Основа, представляваща опорна конструкция на машините – изградена от електрозаварена стомана с голяма твърдост и съдържаща в конструкцията си резервоар за хидравлична течност, позициониран под затварящ блок. Резервоарът е специално изработен, като създава зона за аспирация и зона за връщане, а чрез специалните прегради се отстраняват турбуленциите на хидравличната течност.

 

 • Задвижващ блок – отличаващ се с тотална употреба на кована стомана, главата на коляното се задвижва от 4 колони, като впоследствие и коляното е движено от 4 колони. По този начин се гарантира по-добра структурна здравина, респективно по-дълъг процес на експлоатация. Задвижващият блок се състои от 2 (два) плота: 1/Подвижен плот, получен от блок от висококачествена стомана, минаващ върху закалени и изградени стоманени плъзгачи, снабден с регулируеми плъзгачи, позволяващи подравняването му; 2/ Фиксиран плот получен от блок от висококачествена кована и нормализирана стомана, представляващ правоъгълно легло за употреба на взаимозаменяеми втулки, носещи контейнери с различни позиции на впръскване.

 

 • Оборудването се характеризира с патентована колянна иновативна система, позволяваща развитието на курса на горния подвижен плот при традиционните машини, поддържайки висока механична якост. Специфичната геометрия на системата позволява също и по-високи скорости на отваряне-затваряне, спрямо нормалните преси: в етапа на отваряне, системата бързо сгъва мотовилките към външната част на машината така, че главата на коляното да се забива до плоскостта за затваряне, достигайки значителни курсове.

 

 • Движението на машината по отваряне и затваряне се получава чрез електромотор с винтове, рециркулация на ролки с висока прецизност и специален инвертор. Благодарение на използването на тази технология е възможно наслагването на движенията, което допринася за значително увеличение на производителността, висока точност в движенията за операциите по спиране и незабавно достигане на крайната мощност.

 

 • Автоматичното регулиране на силата на затваряне на формите позволява саморегулиране на този параметър в случаите, когато има разлики в интервалите, зададени от РС и/или преценени от оператора на машината, довеждайки параметрите в зададените граници, а автоматичното регулиране на височината на формите, извършено чрез хидравличен двигател, позволява устройството да се регулира чрез потенциометричен трансдуктор за точната позиция на височината на формата.

 

 • Блокът на централното изваждане се характеризира с прави хидравлични движения с регулируем ход и скорост. Състои се от две фиксирани бутала, закрепени към подвижния плот и от една плоча с цилиндри, които позволяват оптимална достъпност, предвид специфичната механична конструкция. Блокът на централното изваждане може да извърши следните регулирания – време за забавяне на движенията напред-назад; време за повтаряне на централното изваждане с ограничение на курса; регулиране на скорост и налягане.

 

 • Блокът за радиални изваждания се състои от три блока за управление на цилиндрите, като всички извършвани движения на блоковете за радиално изваждане могат да регулират скоростта и са свободно програмируеми.

 

 • Блокът за впръскване се отличава с устройство с нова концепция и се състои от: хоризонтална система на цилиндрите и вертикален мултипликатор от кована стомана и нитрирани повърхности за плъзгане. Хидравличните бутала са от кована стомана, темперирани индукционно с ивици за направление с високо плъзгане, гарантиращи дълго използване във времето, поради бавното износване на цилиндрите. Блокът за впръскване е снабден с азотен мултипликатор за постигане на по-бърз отговор и крайно хармонизиране с цел избягване на напръскване на формата. Наличният азотен компресор от своя страна е снабден с патентована автоматична система, която позволява поддържане на постоянна разлика на зададеното налягане на хидравлична течност, като по този начин се осигуряват най-оптимални условия на работа при производство.

 

 • Фази на впръскване, които включват: 1/ фаза за бавно придвижване на буталото за затваряне на входния отвор за метала в контейнера и излизане на въздуха чрез сервоклапан; 2/ прогресивна фаза с акумулатор, контролирана от сервоклапан; 3/бърза фаза, за пълнене на вдлъбнатините на формата с контрол на сервоклапан и възможност за спиране на буталото и анулиране на крайния удар, за контрол на ненапръскването на формите. Впръскването със затворен пръстен се контролира със система за контрол на управлението, която реализира висока производителност при използване. Желаният профил на впръскване се настройва в специална видео страница, чрез 15 интерполирани точки на позиция/скорост. Въведеният профил може да се извърши в затворен или в отворен пръстен. Графиката на реалната скорост на впръскване се визуализира в същата страница на въведения профил, наслагвайки го за лесен и бърз контрол на впръскването.

 

 • Хидравличната инсталация се отличава с използването на незапалима хидравлична течност с допълнителна винтова помпа, отделена за рециркулация на хидравличната течност, която се охлажда с пластинчат топлообменник чрез пропускане на вода в него чрез електровентил. Хидравличните връзки, получени чрез кюлчета и с използването на логичните търговски елементи, позволяват минимално използване на външните тръби.

 

Внедряването на производствената иновация допринесе за постигането на значителни екологични ефекти, тъй като в резултат е налице значителен и видим напредък към целта за устойчиво развитие чрез намаляване на вредата върху околната среда и постигане на по-ефективно и отговорно използване на природните ресурси. Внедрената производствена иновация значително повиши надеждността и намали себестойността на подобренията в качествените характеристики, увеличи производителността, намали количеството използвани суровини за производство на единица продукция и предотврати генерирането на отпадък при производство.

 

В заключение може да се обобщи, че основното приложение на технологията за производство на алуминиеви детайли, използвайки хибридна технология, позволи използването на по-малко природни ресурси в сравнение с конвенционалните методи на производство, намали значително използването на суровини при производство на единица продукция, като намали използването на свежа вода за оглаждане на готовите детайли и заедно с това намали генерирането на отпадъци при производство.

 

-------------------------------------------------------------------------

 

"Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-3.004-0192-C01 с наименование "Повишаване на ресурсната ефективност в ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД чрез внедряване на хибридна технология за ефективно използване на ресурсите с цел подобряване на производствените процеси и повишаване на конкурентоспособността на дружеството", изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган по програмата."

 

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Нов онлайн барометър позволява извършването на мониторинг на зелената дигитализация в БългарияФирмени статии

Нов онлайн барометър позволява извършването на мониторинг на зелената дигитализация в България

Използването на барометъра ще подпомогне бързото ориентиране на ръководителите на предприятията и организациите по отношение на това как се справят и къде са позиционирани по отношение на зелената дигитализация. Целта е да се повиши нивото им на информираност и да бъдат насърчени да изготвят последващ детайлен анализ на всички свои бизнес дейности, за да планират подобрения.

Ecomondo 2023 с +15% посещаемост: екологичният преход стартираФирмени статии

Ecomondo 2023 с +15% посещаемост: екологичният преход стартира

На площ от 150 000 кв. м в продължение на четири интензивни дни на бизнес срещи бяха разположени щандовете на над 1500 изложители – с 10% повече спрямо миналата година. Дигиталното участие също нарасна чрез B2B приложението GreentechInsights, което регистрира 600 хиляди разглеждания на изложителски профили.

Компактните инвертори на Mitsubishi Electric: най-високият стандарт за надеждност и ефективностФирмени статии

Компактните инвертори на Mitsubishi Electric: най-високият стандарт за надеждност и ефективност

Освен с характерния за портфолиото честотни инвертори на Mitsubishi Electric компактен дизайн новите стандартни регулатори от гамата FR-D 700 се открояват с опростена и безопасна работа, усъвършенствани работни характеристики и широки функционални възможности. 

Дългогодишен експертен опит в реализацията на мащабни проекти във водния секторФирмени статии

Дългогодишен експертен опит в реализацията на мащабни проекти във водния сектор

Поемайки предизвикателствата на нови проекти, компанията се стреми да следва световните норми в опазването на околната среда, както и тенденциите за енергийна ефективност и екологична целесъобразност на работа.

Ехнатон е надеждният доставчик на широка гама услуги и продукти за водния секторФирмени статии

Ехнатон е надеждният доставчик на широка гама услуги и продукти за водния сектор

Ехнатон помага на клиентите си да намалят водния си отпечатък чрез оптимизиране на процесите и мониторинг, което същевременно води до генериране на значителни икономии на енергия и понижена консумация на химикали.

Ехнатон с успешен инженерингов проект за автоматизация на локални пречиствателни станции в ПакистанФирмени статии

Ехнатон с успешен инженерингов проект за автоматизация на локални пречиствателни станции в Пакистан

В сътрудничество с фирма Електроинвент Ехнатон разработва и въвежда в експлоатация PLC и HMI софтуер за управление на над 120 локални пречиствателни станции за питейна вода в районите на Хавалпур, Бахавалпур, Бхавалнагар, Рахим Яар Кан и Лодран – Пакистан.


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top