ДП РАО, Дилян Петров: Управлението на РАО е важна за обществото индустрия

19.09.2014, Брой специално издание на сп. Екология & Инфраструктура/2014 / Интервю /

  • ДП РАО, Дилян Петров: Управлението на РАО е важна за обществото индустрия

Интервю

 

Дилян Петров,
изпълнителен директор на ДП РАО

Бихте ли представили накратко историята и дейността на Държавно предприятие ""Радиоактивни отпадъци""?
През тази година Държавно предприятие ""Радиоактивни отпадъци"" (ДП РАО) отбеляза  своята 10-а годишнина. Предприятието е създадено на 1 януари 2004 г. с решение на българското правителство на основание на Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

Целта е да се обособи национален оператор за управление на радиоактивните отпадъци (РАО) в страната извън обектите, в които те се генерират, в съответствие с Националната стратегия за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци и в унисон с международните практики.

Предприятието е натоварено с отговорната задача да опазва околната среда и да се грижи за здравето и безопасността на хората, като управлява и съхранява РАО, генерирани от ядрените приложения в енергетиката, промишлеността, медицината и бита.

РАО се получават като следствие от някои медицински практики, от промишлеността и селското стопанство, от научни изследвания или от работата на атомните централи - дейности, които са неизменна част от съществуването на модерното общество.

Затова ние вярваме, че работим в областта на една нужна на обществото млада индустрия - управлението на РАО. В дейността си се стремим към подходи, които съчетават социална приемливост, техническа издържаност, отговорност за околната среда и икономическа разумност.Какви етапи включва цикълът за управление на радиоактивни отпадъци?
Понятието РАО се отнася за всички радиоактивни материали, за които в момента не е известен или предвиден начин за тяхното използване, а нивото им на радиоактивност или физичната им форма, са такива, че разсейването им в околната среда е недопустимо.

Според степента на активност радиоактивните отпадъци се поделят в три групи: много ниско радиоактивни, ниско- и среднорадиоактивни, високорадиоактивни (последните не са обект на дейност на ДП РАО, а предмет на междуправителствени спогодби с Русия).

Както всички останали отпадъци, и радиоактивните трябва да се управляват отговорно, а поради това, че те имат сравнително дълъг период на въздействие - изискват по-специално внимание. Управлението им включва събиране, транспортиране, предварителна обработка; преработка; кондициониране; междинно съхранение и погребване.


 

С каква технологична база за реализирането на тези дейности разполага ДП РАО? Кои са последните новости в технологичното оборудване на предприятието?
В отговор на тези въпроси може да се направи условно ""разходка"" в отделните поделения.
Постоянното хранилище за РАО е разположено край с. Нови хан. То е изградено в началото на 60-те години на XX век в съответствие с действащото в страната законодателство, а през тази година отбелязваме 50 години от пуска му в експлоатация.

Хранилището е предназначено да приема РАО, които се получават в резултат на използване на радиоактивни източници в медицината - за диагностика и лечение, в промишлеността, в науката и образованието. В последните години съоръжението непрекъснато се модернизира. Един от големите проекти в това отношение е изграждането на ново модерно съоръжение - Гореща камера, което ще доведе до значително намаляване на обемите, заемани от РАО.

Специализираното поделение ""РАО - Козлодуй"" работи по комплексна програма, която обхваща всички дейности по управлението на РАО от атомната централа по целия технологичен цикъл. Работата на СП ""РАО - Козлодуй"" се осъществява чрез три технологични линии. Първата линия е за преработка на твърди РАО.

По нея последователно се извършват следните операции: сортиране на отпадъците и пълнене във варели; предварително пресоване; контрол на активността, височината и теглото на варела; суперпресоване с натиск 1000 тона; подреждане на суперпресованите варели в контейнери за дългосрочно съхранение.

Втората линия е предназначена за преработка на течни РАО. Процесът по нея се състои от няколко операции: приемане и подготовка на течните РАО за преработка; концентриране на течните отпадъци чрез изпаряване; циментиране на концентрираните РАО по специални рецепти.

Преработените твърди и течни отпадъци поотделно или съвместно се кондиционират в стоманобетонни контейнери. В рамките на една работна смяна в поделението се преработват около 10 кубични метра твърди и 5 кубични метра течни РАО. Третата линия представлява Инсталация за дезактивация на метални РАО. Тя е предназначена за дезактивиране на част от генерираните в АЕЦ ""Козлодуй"" метални РАО, които са повърхностно замърсени и позволяват да бъдат дезактивирани в различна степен.

Към поделението функционира и Склад за временно съхранение на контейнерите. Всички дейности в него, включително складирането на опаковките с преработените кондиционирани РАО, се изпълняват чрез компютърна програма, дистанционно, от пулт за управление с видеотехника.

От екологична гледна точка са осигурени 3 инженерни бариери срещу разпространяването на радиоизотопи в околната среда. Първата бариера се съдържа в резултата на цялостната обработка, който е краен циментиран продукт. На второ място той се запечатва в стоманобетонен контейнер, който е отлят с персонален номер, и накрая се поставя в специализиран склад-хранилище.

Специализираното поделение ""Извеждане от експлоатация 1-4 блок"" бе създадено в отговор на обективната необходимост за безопасно стопанисване и последващо извеждане от експлоатация на спрени ядрени мощности в АЕЦ ""Козлодуй"". На този етап екипите на поделението извършват, съгласно действащите лицензии, издадени от Агенцията за ядрено регулиране, дейности по демонтаж на нерадиоактивната част на блоковете.

Част от специалистите са заети в проследяване на движението на демонтираните материали - за всеки детайл се извършва прецизно радиологично обследване - контролът е от наша страна, но и от още две организации (АЕЦ ""Козлодуй"" и външна лицензирана лаборатория).

Успоредно с това отдавна тече подготовката за момента, в който ще влезем в зоната със строг режим - изпълняват се проекти за изграждане на специализирани съоръжения за целта - инсталация за очистване на радиоактивни води, съоръжение за плазмено изгаряне на РАО, цех за раздробяване на РАО; обучават се експерти за тази специфична дейност; правят се изследвания.

За да бъде завършен напълно цикълът за управление на РАО, е необходимо те да бъдат погребвани завинаги в постоянно хранилище. В резултат на правителствено решение от 2005 г. започна целенасочена дейност за реализацията на този сложен процес, който трябва да приключи с въвеждането в експлоатация на НХ РАО.

След извършени детайлни геолого-геофизични, геохимични, инженерно-геоложки и хидрогеоложки изследвания, беше избрана предпочитана площадка, върху която ще се изгради депото: площадка ""Радиана"". С решение на Министерски съвет хранилището получи статут на обект с национално значение и на национален обект.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрияБизнес

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Въпреки отбелязания значителен технологичен напредък през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017Бизнес

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

И тази година семинарите бяха посветени на темите на четирите категории на конкурса - управление на питейните и отпадъчните води, мениджмънт на битовите отпадъци, устойчива градска мобилност и енергийна ефективност а обществените и жилищните сгради.

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталацииБизнес

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталации

Допустими за финансиране са инсталации за предварително третиране, които осигуряват отделяне на възможно най-голямо количество отпадъци от потока смесено събрани битови отпадъци, които впоследствие ще бъдат подложени на рециклиране и оползотворяване, както и на стабилизиране на биологичната фракция.

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в СофияФирмени статии

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в София

Ще бъдат демонстрирани малки и микро биогаз инсталации за оползотворяване на място на отпадъците от ферми, земеделски производства, хранително-вкусова промишленост и всички останали индустриални сектора, образуващи биоразградими отпадъци. Ще може да се видят и високо ефективни системи за компостиране и за производство на биогаз от биоразградимата част от твърдите битови отпадъци на общините. 

Изисквания при транспорта на опасни отпадъциТехнически статии

Изисквания при транспорта на опасни отпадъци

При транспортиране на опасни отпадъци следва да се спазват принципите на разделност според вида, свойствата и съвместимостта на отпадъка, възможностите за повторна употреба или последващо третиране.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top