Доброволни схеми за управление на околната среда

20.09.2012, Брой 2/2012 / Стандарти /

 

Стандартите от серията ISO 14000 са един от новите подходи към опазването и съхраняването на околната среда. Те осигуряват на фирмите ефективна система за управление на ресурсите и средства за управление на влиянието и рисковете от дадена дейност върху околната среда. Стандартите за управление на околната среда са независими един от друг. Това позволява на фирмите да изберат кой от тях да въведат и в какъв ред. Приложими са за организации с всякакъв вид производствени дейности и извършване на услуги. Предлаганият от тази серия стандарти структурен подход е от изключителна важност за осигуряване на възможността за бързо реагиране на постоянно нарастващите изисквания на екологичното законодателство.

Серията стандарти ISO 14000 може условно да бъде разделена на стандарти, фокусирани върху оценката на организацията, и на стандарти, фокусирани върху оценяването на продукта.

ISO 14001:2004 посочва изискванията за системата за управление на околната среда, ISO 14004:2004 дава ръководните принципи и указания. Другите стандарти и ръководства от серията са адресирани към специфични аспекти на околната среда.

БДС EN ISO 14001 „Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане” е приложим за организации от всякакъв вид и големина навсякъде по света. Той съдържа само тези изисквания, които могат да бъдат одитирани обективно.

Степента на детайлизиране и сложност зависи от обхвата на системата, големината на организацията, естеството на нейните дейности, продукти и услуги. Това се отнася особено за малките и средните предприятия. Успешното внедряване на системата изисква ангажираност на всички, работещи за организацията или от нейно име.
БДС ISO 14004 „Системи за управление по отношение на околната среда. Общо ръководство за принципите, системите и методите за внедряване” включва примери, описания и възможности, които подпомагат както внедряването на системата, така и укрепването на взаимоотношенията й с цялостното управление на организацията. Към всяка точка в стандарта е посочена практическа помощ. Значимите аспекти за една организация може да не са значими за друга. Оценяването на значимостта включва прилагане както на технически анализ, така и на преценка на самата организация.
Серията ISO 14000 се разработва в подкомитетите на Международната организация по стандартизация, в сътрудничество с Европейския комитет по стандартизация. Някои от международните стандарти от серията 14000 са идентично въведени и като европейски стандарти. В България до този момент от серията 14000 е въведен БДС EN ISO 14001. Той се прилага за аспектите на околната среда, които фирмите могат да управляват и върху които могат да очакват въздействие. Стандартът не поставя абсолютни изисквания към резултатността на организацията спрямо околната среда, извън задълженията, произтичащи от действащото законодателствоЕкомаркировки и декларации
Екомаркирането е доброволен ангажимент от страна на организациите по отношение опазването на околната среда при осъществяването на дейността им и при разработването, производството, предлагането и ползването на продукти от тяхната дейност. Общата цел на екомаркирането и декларирането е чрез предоставяне на точна, достоверна и достъпна информация за въздействието върху околната среда, свързана с продуктите и услугите, да се насърчи търсенето и предлагането на продуктите и услугите, щадящи околната среда.

Такива стоки и услуги са все повече предпочитани в страните от Европейския съюз, спрямо аналогични продукти и услуги по отношение опазването на околната среда. По този начин се стимулира от една страна потенциалът на изискванията на пазара за непрекъснато подобряване и от друга - доброволното въвеждане от производителите на мерки по ограничаване негативното въздействие на производствената дейност върху околната среда и здравето на хората.


 

Предимства на системата за управление на околната среда
Прилагането на стандартите от серията се очаква да доведе до минимизиране на риска от екологични инциденти и да даде сигурност на организацията, че знае и спазва законовите изисквания, свързани с околната среда. По този начин компанията доказва своята отговорност за запазване на околната среда за бъдещето на човечеството. Също така, намаляването на отпадъците и подобреният контрол върху суровините и енергията води до по-малки разходи и увеличава печалбата. Тенденцията е големите световни фирми, сертифицирани по ISO 14001, да поставят на всички свои доставчици и подизпълнители изискване за сертифицикация по този стандарт.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

ISO 14046 – Управление на околната среда – Воден отпечатък – Принципи, изисквания и указанияСтандарти

ISO 14046 – Управление на околната среда – Воден отпечатък – Принципи, изисквания и указания

B наши дни устойчивото развитие е приоритет за потребителите, предприятията и правителствата. Загрижеността от прекомерното търсене на ограничени природни ресурси и оказваното вследствие на това въздействие върху околната среда продължава да нараства в световен мащаб.

Нова версия на системата за управление на околната среда ISO 14001

Стандартите от серията ISO 14000 са сред подходите към опазването и съхраняването на околната среда. Те осигуряват на фирмите ефективна система за управление на ресурсите и средства за контрол на влиянието и рисковете от тяхната дейност върху околната среда.

Сдружение Във фокус

Сдружение "Клуб 9000": Предлагаме широк спектър от обучения в сферата на системите за управление на околната среда и качеството

Сдружение „Клуб 9000” е национален представител на Република България в Европейската организация за качество (European Organization for Quality – EOQ). Сдружението е един от лидерите в страната по предоставяне на обучения и информация по различните системи за управление.

Актавис Дупница успешно изпълни програма за намаляване на емисиите на летливи органични съединения в околната средаПроекти

Актавис Дупница успешно изпълни програма за намаляване на емисиите на летливи органични съединения в околната среда

Екологичните практики и технологии, които заводът на Актавис в Дупница прилага в своята дейност, са различни както по същество, така и по обем и обхват. От 2007 г.

Стандартът за доброволна верификация на емисии на парникови газове ISO 14064Технически статии

Стандартът за доброволна верификация на емисии на парникови газове ISO 14064

Bсе повече частни и публични организации в глобален мащабен въвеждат постоянен контрол и мониторинг на парниковите си емисии (или т. нар.

Да Транс ООД - европейските стандарти в България при управлението на промишлени и опасни отпадъциФирмени статии

Да Транс ООД - европейските стандарти в България при управлението на промишлени и опасни отпадъци

Да Транс ООД е сравнително млада българска компания, строго специализирана в областта на предлагането на висококачествени услуги при управлението на дейностите с промишлени производствени и опасни отпадъци. Фирмата развива дейността си от 2008 г.

Shell България откри офис, съобразен със световните стандарти за устойчивостСъбития

Shell България откри офис, съобразен със световните стандарти за устойчивост

От м. декември 2013 г.

Herborner Pumpentechnik, Буркард Шварц: Постигнахме по-строги стандарти от заложените в директивата за екодизайнФирмени статии

Herborner Pumpentechnik, Буркард Шварц: Постигнахме по-строги стандарти от заложените в директивата за екодизайн

Експорт мениджърът за Източна Европа в Herborner Pumpentechnik откроява основните тенденции в производството на помпи за питейни и отпадъчни води.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top