Да Транс, Георги Джойков: Предлагаме екологично и напълно проследяемо управление на опасни отпадъци от фармацевтичната индустрия

06.03.2015, Брой 1/2015 / Интервю /

  • Да Транс, Георги Джойков: Предлагаме екологично и напълно проследяемо управление на опасни отпадъци от фармацевтичната индустрия

Интервю

 

Георги Джойков,
управител на фирма Да Транс,
 пред сп. Екология & Инфраструктура

Уважаеми г-н Джойков, бихте ли представили фирма Да Транс пред читателите на списанието?
Да Транс е специализирана в предоставяне на цялостни решения в областта на управлението на производствени и опасни отпадъци. Дружеството разполага с добре подготвен и професионално обучен персонал с опит в решаването на казуси, свързани с обезвреждането на специфични видове отпадъци.

Фирма Да Транс притежава разрешителни за транспортиране, временно съхранение и предварително третиране на множество различни видове отпадъци съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. Развиваме дейността си на българския пазар повече от осем години, а от 2010 г. работим със система за управление на качеството по стандарта ISO 2001:2008.

Какви технологии за предварително третиране на опасни отпадъци прилагате и какви са екологичните ползи от приложението им?
Предварителното третиране включва комплекс от мерки и действия, целящи правилното, екологично и законосъобразно подготвяне на отпадъците, за да се извлекат възможните за рециклиране материали от общия обем отпадъци и да се подготви отпадъкът за следващия етап от процеса.

Крайният резултат цели намаляване на депонираните, подлежащите на обезвреждане или унищожаване отпадъци и увеличаване на процентния дял рециклирани отпадъци. Този принцип е заложен и в Закона за управление на отпадъците. Не е възможно обаче тази дейност да се извършва за всички видове отпадъци поради специфичните им свойства, опасни съставки или различни видове нормативни ограничения.

Пример за това са отпадъците от фармацевтичната промишленост. Някои от тях подлежат на различни видове предварително третиране. Други трябва да бъдат унищожавани заедно с цялата опаковка поради наложени регулаторни изисквания.
Какви дейности, свързани с фармацевтичната промишленост, извършвате? Кои са ключовите предизвикателства в тази индустрия по посока управлението на отпадъци?
През последните няколко години се концентрираме основно върху предлагането на комплексна услуга за предприятия, работещи във фармацевтичния бранш. Стремим се да обхванем целия процес по управлението на опасните и производствени отпадъци на нашите клиенти. Сред тях са големи производители на фармацевтични продукти, дистрибутори и вносители, както и малки и регионални разпространители на лекарствени средства.

Фирмата ни предлага разнообразни и специфични услуги като сортиране и опаковане на опасни производствени отпадъци на мястото на тяхното генериране, предварително третиране на площадката на Да Транс, транспортиране и последващо унищожаване.

Основното предизвикателство при предлагането на този род услуги в такъв специфичен бранш е постоянният контрол на процеса и потребността от пълна проследяемост на дейностите от приемането на отпадъка от площадката на клиента до физическото му унищожаване в съответната инсталация.

За клиентите ни е важно във всеки един момент от процеса да са наясно какво се случва с отпадъците и това да бъде обуславяно от ясен, конкретен и недвусмислен документен поток. Тук черпим опит и ноу-хау от нашите чуждестранни партньори, с които работим по унищожаването на някои видове отпадъци, като съобразяваме практиките им с българската нормативна уредба.

Бихте ли описали етапите на процеса по унищожаване, депониране или обезвреждане на лекарствата и лекарствените средства? Какви инсталации, оборудване и съоръжения са необходими?
Готовите лекарствени средства са сред отпадъците, които изискват най-висока степен на контрол и проследяемост на процеса. Тези отпадъци биват унищожавани само и единствено чрез инсинерация (изгаряне).

За тези отпадъци принципно не са приложими мерките за предварително третиране. Отпадъкът се генерира при собственика по различни причини като изтекъл срок на годност, брак и др. Нашата фирма подготвя и преопакова отпадъка при необходимост, изготвя всички необходими отчетни документи, физически транспортира и унищожава отпадъците.

Инсталациите за унищожаване на този род отпадъци се наричат инсинератори. Това са пещи, работещи на висока температура, със сложна система за пречистване на изгорелите газове, която в общия случай е под постоянен мониторинг от съответните компетентни органи. Да Транс е разработила уникална и висококачествена услуга, гарантираща стопроцентова сигурност, екологосъобразност и проследяемост на процеса.


 

Планирате ли да разширите обхвата на услугите си за фармацевтичната промишленост и в каква посока?
Нашият екип постоянно работи в посока на повишаване на качеството на предлаганите услуги и разработването на нови такива, изцяло съобразени с нуждите на нашите клиенти. Предстоящите ни цели са свързани с разработването и предлагането на допълнителни услуги за производителите на лекарствени средства по посока организиране, оптимизиране и управление на производствените отпадъци, които се генерират в насипна форма в течно или твърдо състояние, с цел редуциране на разходите.

Как бихте оценили нормативната рамка в България по отношение на унищожаването, депонирането или обезвреждането на опасните отпадъци спрямо регулацията в останалите страни от ЕС?
В нормативната рамка у нас вече във висока степен са интегрирани нормативните изисквания и добрите практики от европейското законодателство. За съжаление обаче не всички генератори на опасни отпадъци осъзнават отговорността, която носят по отношение на правилното им и екологосъобразно управление. Това е дълъг и труден процес, но той върви в положителна насока с всяка изминала година.

В нашата практика виждаме все повече заинтересовани генератори на опасни отпадъци, които желаят да въведат в организацията си система за управление. Все по-често ни търсят и фирми, които се нуждаят от консултиране относно процеса по съхраняване на генерираните от тях отпадъци. С всяка изминала година се засилва контролът от страна на държавните институции. Всичко това ме кара да бъда оптимист, че в обозримо бъдеще страната ни ще заработи по европейските стандарти в областта на управлението на опасни отпадъци.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъциИнтервю

община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъци

Софийска вода, Станислав Станев: СПСОВ Кубратово е отражение на дългогодишния ни ангажимент за иновацииИнтервю

Софийска вода, Станислав Станев: СПСОВ Кубратово е отражение на дългогодишния ни ангажимент за иновации

Регионалният директор "Технически дейности и ефективност" във Веолия за България и директор "Експлоатация и поддръжка" в Софийска вода разкрива интересни подробности за новостите в Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води.

Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВИнтервю

Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВ

Кметът представя приоритетите в екологичната политика на Павликени и разказва за добри практики от Франция в областта на управлението на води, с които експерти от общината са се запознали в рамките на конкурса ЕКООБЩИНА.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2018 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top