Чайкафарма: Непрестанно се стремим да сме в крак с екологичните иновации в производствените процеси и оборудване

06.03.2015, Брой 1/2015 / Проекти /

  • Чайкафарма: Непрестанно се стремим да сме в крак с екологичните иновации в производствените процеси и оборудване

Проекти

 

Още при самото им проектиране нашите заводи бяха изградени така, че да отговарят на всички стандарти за опазване на околната среда, често дори отвъд задължителните законови разпоредби. Основните екологични стратегии, които експертите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД са предприели, за да контролират вредните въздействия върху околната среда при производството на лекарства, могат да бъдат разделени на преки и непреки.

Преките стратегии са свързани с ограничаването или спирането на вредни емисии – например, свързани с изхвърляне на органични разтворители. Екипът ни прилага програма за замяна на органичните разтворители при технологичните процеси с вода, когато това е възможно. Ограничаваме - а в много случаи и сме успели изцяло да спрем - праховите емисии, особено що се отнася до лекарствените прахове. Използваме модерно оборудване и допълнителни вентилационни системи за улавяне на праховите частици.

По отношение на отпадните продукти от производството, стриктното спазване на закона ни задължава да диференцираме опасните отпадъци на различни категории. Те се предават за преработване на специализирани за тази дейност фирми. Обективно погледнато, ние, като фармацевтичен производител, изхвърляме в контейнерите за обществено ползване не повече отпадъци, отколкото изхвърля един средностатистически офис.

Непреките екологични стратегии на Чайкафарма включват организационни мерки и конкретни стъпки за оптимизиране на производствените процеси така, че да намалим използването на енергия. Разработваме отделни модули към подсигуряващите системи за улавяне и използване на енергията от флуиди, които изхвърляме в околната среда - въздух, вода (разбира се, незамърсени). Още такива модули ще внедрим в близките 10 месеца.Като една от най-динамичните и бързо растящи компании на пазара ние непрестанно се стремим да сме в тон с иновациите. В тази връзка имаме високи изисквания към новото оборудване, оптимизирано както по отношение разхода на енергия, така и като задържане на процесите в него. Необходимо е да има възможности за извозване на отпадъчните продукти, свързани с употребата на стандартни детергенти, разрешени за битови нужди.

Наред с високото качество и достъпността на лекарствените ни продукти, от самото й създаване компанията ни поставя акцент върху своята социална и екологична отговорност и в този смисъл – към цялото общество. Движи ни разбирането, че грижата за околната среда е задължителен компонент от дейността ни и затова се стремим постоянно да търсим нови начини за устойчиво развитие в бизнеса.

Уверени сме, че активната социална ангажираност е дълг на всеки член на обществото и в още по-голяма степен – на компаниите. Не на последно място, вярваме в приемствеността и създаването на нови и нови възможности за развитие – затова инвестираме в програми за продължаващо медицинско образование и специализирани научни издания.


 

Усилията ни за правене на устойчив бизнес наредиха компанията ни на едно от челните места в класация на КНСБ и Българската стопанска камара за най-добрите работодатели в България за 2014. Подборът на фирмите се осъществява въз основа на ключови икономически показатели – инвестиции, внедряване на иновации, трудов капитал и климат на работа, корпоративна социална отговорност.

Красимир Виделов, производствен директор на
Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Екологични практики и технологии във фармацевтичната промишленост

Eфективното намаляване на вредното влияние върху околната среда на фармацевтичната промишленост е въпрос, който набира все по-голяма популярност сред производителите на лекарствени средства, доставчиците на услуги за управление на опасните отпадъци от тази индустрия, както и ангажираните регулаторни органи. Производствените предприятия във фармацевтичния отрасъл, подобно на предприятията в останалите индустриални сектори, са изправени пред предизвикателството да намалят енергийното си потребление, консумацията на вода за технологични процеси и обема на генерираните отпадъци.

Пречистване на въздух и води чрез технологията студена плазмаИновации

Пречистване на въздух и води чрез технологията студена плазма

инж. Красен ДимитровИновативна технология, разработена и внедрена в нашата страна, е използването на студена плазма за пречистване на въздух и води.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top