РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Це Це Ес България

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Це Це Ес България

 

съдържание на рекламата

"Стационарна и преносима апаратура за измерване концентрациите на SO2, CO, NOХ, CO2, O2, CH4 и прах, както и скорост, дебит, налягане, температура, влага и др. параметри на газовите потоци по регламентирани методи за емисионен и имисионен контрол. Пригодна за измерване преди и след сероочистващи инсталации. Апаратурата се използва и от акредитирани лаборатории за периодични проверки на мониторинги и контрол на горивни процеси. Стационарни, ръчни и преносими пробовземни системи за прах и газове. CCS - България ООД 1309София бул. “K. Величков” 149-151 тел.: (+359 2) 822 01 86 факс: (+359 2) 822 01 06 e-mail: ccsbg@ccsbg.com"