РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Це Це Ес България

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Це Це Ес България

 

съдържание на рекламата

"CCS - България ООД 1309 София бул. “K. Величков” 149-151 тел.: (+359 2) 822 01 86 факс: (+359 2) 822 01 06 e-mail: ccsbg@ccsbg.com Стационарна и преносима апаратура за измерване концентрациите на SO2, CO, NOХ, CO2, O2, CH4 и др. по регламентирани методи за емисионен и имисионен контрол. Апаратурата се използва от акредитирани лаборатории за периодични проверки на мониторинги и контрол на горивни процеси. С такива уреди са оборудвани: •Акредитирана Лаборатория по Екология при „КЦМ” АД – гр. Пловдив. •Акредитирана Лаборатория за Изпитване „Енерджи Лаб” при „Енерджи Макс”ЕООД” - гр. Стара Загора •Акредитирана Лаборатория за Изпитване и Калибриране ЛИПГЕИ при „Пехливанов-Инженеринг” ООД – гр. София "