брой 1, февруари, 2017

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Брой 1/2017 на сп. Екология & Инфраструктура представя темата "Оборудване за механично третиране на отпадъци". Статията разглежда принципа на работа на различните съоръжения за редуциране на размера, сортиране, сепарация и компактиране на отпадъци. Тези процеси подпомагат предварителното третиране и позволяват отделянето на рециклируемите фракции.
Материалите в рубрика "Бизнес" са посветени на приетите от ЕК нови ограничения за емисиите на някои от най-вредните замърсители на въздуха и на предстоящото търговско изложение за технологии за опазване на околната среда REW Istanbul. Други интересни теми в броя са "Дозиращи помпи за пречиствателни станции", "Мониторинг на емисии в инсталации за изгаряне на отпадъци", "Kонцепцията за кръгова икономика в Европа", "Изисквания при транспорта на опасни отпадъци", и др.
 

› Реклами в специалния брой

Оборудване за механично третиране на отпадъци

Технически статии

 

Mеханичната обработка включва използването на различни машини за сепариране, намаляване на размера на частиците, сортиране и компактиране на отпадъците. Тези процеси подпомагат предварителното третиране и позволяват отделянето на рециклируемите материали.


Прочетете цялата публикация
› Реклами в специалния бройИзисквания при транспорта на опасни отпадъци

Технически статии


При транспортиране на опасни отпадъци следва да се спазват принципите на разделност според вида, свойствата и съвместимостта на отпадъка, възможностите за повторна употреба или последващо третиране.

Прочетете цялата публикация
Дозиращи помпи за пречиствателни станции

Технически статии

 

Към избора и инсталирането на дозиращи помпи трябва да се подходи след цялостно проучване на всички променливи на работната среда. За тази цел операторът на пречиствателната станция трябва да се обърне към опитен и доказан доставчик на дозиращи помпи, който разбира от протичащите процеси.


Прочетете цялата публикация
› Реклами в специалния брой

Системи за обратна осмоза на питейни и отпадъчни води

Технически статии

 

Системите за обратна осмоза се състоят от предварителни филтри, мембрана за обратна осмоза, съдове под налягане, помпи, клапани, резервоари и отводнителен тръбопровод. Техническите характеристики на всеки компонент варират според конкретното приложение, качеството на подаваната вода и необходимото качество на пречистената вода.


Прочетете цялата публикация
› Реклами в специалния брой

Мониторинг на емисии в инсталации за изгаряне на отпадъци

Технически статии

 

Всички инсталации за изгаряне на отпадъци, които попадат в обхвата на Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността трябва да следят редица замърсители, включително въглероден оксид, общ органичен въглерод, хлороводород, флуороводород, прах и азотни и серни оксиди.


Прочетете цялата публикация