BREEAM – първият метод за устойчиво строителство

20.09.2012, Брой 2/2012 / Стандарти /

  • BREEAM – първият метод за устойчиво строителство
  • BREEAM – първият метод за устойчиво строителство
  • BREEAM – първият метод за устойчиво строителство
  • BREEAM – първият метод за устойчиво строителство

Стандарти

 

REEAM (BRЕ Environmental Assessment Method) е водещият и е най-широко използван метод за измерване на въздействието на сградите върху околната среда. В света има над 110 000 сертифицирани сгради и над половин милион регистрирани за сертифициране. Британският стандарт се използва по целия свят и може да бъде прилаган при оценката на различни типове сгради в национален и международен мащаб.

Различните версии на BREEAM, разработени специално за Великобритания, позволяват да бъдат оценявани всички основни типове сгради - офиси, складове, търговски центрове, училища, болници, затвори, съдилища и жилищни сгради. От есента на 2008 г. се прилага и специално разработената за Близкия изток схема BREEAM Gulf, която обхваща най-разпространените за района видове сгради в последните години - офиси, търговски центрове, хотели и жилищни комплекси. Другият географски район, за който е разработена отделна схема, е Европа. BREEAM Europe, прилагана от края на 2008 г., включва BREEAM Europe Retail (за търговски центрове, разработена съвместно с International Consortium of Shopping Centers), BREEAM Europe Offices (за офис сгради, разработена с AIG Lincoln) и BREEAM Europe Industrial (за промишлени сгради). Сгради, за които не може да се приложи нито една от съществуващите схеми, поради специфичното им предназначение или, които се намират извън териториите, покривани от стандартните BREEAM схеми, се оценяват с BREEAM Bespoke (по поръчка). За подобни сгради се разработват отделни критерии за оценка. BREEAM International е специално разработена схема, която може да се прилага извън Великобритания, включително Европа и региона на Залива. В допълнение на тези версии за оценка на международни проекти и сгради съществуват BREEAM In Use (за завършени и функциониращи нежилищни обекти) и BREEAM Communities с цел да подпомогне проектантите и инвеститорите да подобрят, измерят и удостоверят устойчивостта на предлаганата инвестиция на етап проектен.

BREEAM International определя и поддържа устойчив технически стандарт със стриктно гарантиране на качеството и сертифициране. Всички версии на BREEAM се развиват и обновяват редовно, за да е сигурно, че отговарят на най-добрите строителни практики.

Девет основни критерия за оценка на сградите
Оценката за сертифициране по BREEAM се базира на девет основни критерия. Първите са: енергия (подобряване на цялостната енергийна ефективност на сградата, намаляване на CO2 емисиите); управление (на строителния процес и на експлоатацията на вече построената сграда); здраве и тонус на обитателите (вътрешни и външни фактори - светлина, шум, качество на въздуха, топлинен комфорт и т. н.); транспорт (близост до обществен транспорт, поддръжка на комунални услуги, осигуряване на транспортни услуги, намаляване на използването на моторни превозни средства чрез насърчаване на алтернативни методи за транспорт).

По отношение на влаганите ресурси и материали са въведени други два критерия: вода (мониторинг и управление на консумацията на вода и насърчаване на намаляването на потреблението й), както и материали (насърчаване използването на строителни материали с ниско въздействие върху околната среда, повторна употреба на някои от тях, насърчаване на използването на термична изолация, повторно използване на съществуваща фасада и т. н.).

Във връзка с екологичните аспекти на една сграда са формирани последните три критерия: отпадъци, земя и екология, и замърсяване.

Всяка категория носи определен брой кредити
Покриването на всяка подкатегория носи определен брой кредити. Съответно, кредитите, получени от всяка отделна категория, се събират и формират общата оценка на сградата (в % - максималната оценка е равна на 100%), която може да бъде:
- Pass (неутрална) і30;
- Good (добра) і45;
- Very Good (много добра) і55;
- Excellent (отлична) і70;
- Outstanding (изключителна) і85.

Главните категории, които BREEAM измерва, са едни и същи за различните схеми на стандарта. Разликата е в тежестта, която една и съща категория има в различните географски райони, както и в някои от подкатегориите, които могат да бъдат характерни само за дадена схема (например за BREEAM Schools) или за даден регион.Процесът на сертификация
Оценяването на сграда съгласно изискванията на BREEAM се извършва от независими оценители. BRE Global поддържа мрежа от оценители, които минават през съответния курс на обучение. BREEAM може да се прилага, когато сградата е на ниво проект, в процес на строителство или е вече построена. Счита се, че е най-добре процесът по сертифициране да започне още на проектно ниво (това означава повече покрити критерии при по-малко или понякога дори никакви допълнителни разходи). Процесът на сертификация се състои от четири етапа.

Първоначално сградата се регистрира за сертифициране и оценителят прави предварителна оценка на база предоставена му от строителя документация. Оценителят работи със специално разработен софтуер, в който въвежда данните по отделните категории.

На втория етап, ако инвеститорът е съгласен с направената оценка, се изпълнява заложеното в проекта. В случай че инвеститорът иска сградата да има по-висок резултат от получения при предварителното оценяване, екипът, който отговаря за проектирането и строителството, съвместно с оценителя, определят промените, които могат и трябва да се направят.

Третият етап е при построяването на сградата, когато оценителят сравнява дали реалното й изпълнение отговаря на заложеното в проекта.

В последния етап оценителят изготвя подробен доклад, който се изпраща в BRE Global с цел проверка. След това се издава съответният сертификат.

Проекти, изпълнени в съответствие с BREEAM у нас
Четири значими обекта привлякоха вниманието на обществеността през последните няколко месеца. Това са новият склад от затворен тип на пивоварна Загорка, търговският лайфстайл център Странд в Бургас, новият бизнес и търговски комплекс City Tower на пл. Македония и библиотеката на Лесотехническия университет в столицата.


 

Новият склад за готова продукция в пивоварна Загорка
В началото на миналата година Загорка стартира дългосрочен проект за оптимизиране на складовите пространства и логистичните процеси на територията на пивоварната, който се осъществява на два етапа. В рамките на проекта се предвижда да бъде разширена складовата база за съхранение на готова продукция и амбалаж. Това ще бъде първата сграда, проектирана и изградена по метода BREEAM, сред всички пивоварни компании на Хайнекен по света, както и сред първите подобни сгради в България.

С цел максимална енергийна ефективност ще бъде внедрено LED осветление, както и соларни панели. Питейната вода ще се спестява, тъй като за технически нужди ще се използва дъждовна вода, събирана в специална система. Температурата в складовата част ще се поддържа с много добра изолация и бързи врати, без охладителна и отоплителна система.

Предвижда се в склада за готова продукция да бъде изградена BMS система, която да контролира и управлява всички процеси – осветление, вентилация, противопожарна система, с оглед поддържане на работните условия при минимална енергийна консумация.

Площта на новия склад за готова продукция е близо 3000 кв. м като стойността на инвестицията възлиза на над 2 милиона лева.

Търговският лайфстайл център Странд в Бургас
Странд е търговски лайфстайл център в Бургас, с общата отдаваема площ от 30 000 кв. м, чиято архитектура пресъздава главна търговска улица. Проектът е селектиран на международното изложение MAPIC 2008 в Кан като един от десетте най-иновативни проекта в Европа.

Повече от 35% от търговските площи на Strand са проектирани за развлекателни дейности, останалата част се предлага за магазини. Новаторският си стил и неконвенционален дизайн на Странд, пригодени към по-мекия морски климат, допринасят за значително по-ниски оперативни разходи. Това вече привлече интереса на много международни и местни търговци и повече от 44% от площите са отдадени. Строителството на Странд започна през юни 2011 г. и ще бъде завършено през настоящата година.

Търговският лайфстайл център ще бъде сертифициран по метода за устойчиво и екологично строителство BREEAM. Във връзка със сертификацията инвеститорът в проекта - компанията Зет Би Ес, ще си сътрудничи с Greenworks. Оценител по стандарта на BREEAM от Greenworks ще следи строителния процес при изграждането на лайфстайл център Странд, както и ще състави план за намаляване на енергопотреблението и стратегии, които да осигурят максимален комфорт на посетителите посредством природосъобразни средства. При завършване на оценката, компанията ще получи сертификат, който удостоверява BREEAM рейтинга на сградата. “Странд е проектиран с цел да минимизира дългосрочните оперативни разходи чрез внедряване на иновативни търговски концепции, използване на интелигентни технологии и активно сътрудничество с наемателите, което допълнително намалява разходите чрез рециклиране, консумация на по-малко енергия и намаляване на отпадъците”, коментира Дейвид Кауърд, управляващ директор на Зет Би Ес.

Бизнес и търговски център City Tower
City Tower е бизнес и търговски комплекс, който се изгражда в централната градска административна зона на София на пл. Македония от фирма Айкон – 100% дъщерно дружество на ГЕК ТЕРНА Груп. Обектът е с разгърната застроена площ 55 000 кв. м, от които 34 500 кв. м – офиси и 2700 кв. м - търговска част. Проектът ще бъде завършен в края на 2013 г.

По време на строителните дейности изпълнителят ще се ръководи от заложените стандарти на BREEAM и ще работи в тясно сътрудничество с бъдещите наематели и собственици с оглед покриването на високите екологични стандарти.

Библиотеката на Лесотехническия университет
Сградата на библиотеката на Лесотехническия университет в София също ще бъде сертифицирана по британската система за устойчиво строителство BREEAM. Средствата за нейната реконструкция и модернизация в размер на близо 4 млн. лева се отпускат по линия на Оперативна програма “Регионално развитие” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. С тях ще се изгради модерен библиотечно-информационен център, ще се повиши енергийната ефективност и ще се инсталира енергоспестяващо оборудване. Предвижда се и ремонт на помещенията, хидроизолация на покрива, както и достъпност на студентите в неравностойно положение. Очаква се проектът да бъде завършен през 2013 г.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top