БАВ проведе семинар за качеството на питейните води

27.10.2014, Брой 3/2014 / Събития / Води

  • БАВ проведе семинар за качеството на питейните води
  • БАВ проведе семинар за качеството на питейните води
  • БАВ проведе семинар за качеството на питейните води
  • БАВ проведе семинар за качеството на питейните води

Събития

 

"

Hа 25 и 26 септември т.г. се проведе двудневен семинар, посветен на качеството и контрола на питейните води в Слънчев бряг. Организатор на събитието бе Българската асоциация по водите (БАВ).

Събитието бе открито от инж. Иван Иванов, председател на БАВ, който приветства присъстващите. """"Темата за качеството и контрола на питейните води е водеща за България, въпреки че в последно време акцентът бива поставян предимно върху строителството на пречиствателни станции за отпадъчни води. Осигуряването на вода с питейни качества за населените места в страната обаче е от първостепенно значение за всички нас"""", посочи той.

""""Радвам се, че в един момент на политическа несигурност, която все още силно влияе на процесите в отрасъл ВиК, успяхме да съберем на едно място много и ключови експерти в областта на пречистване и мониторинг на питейните води и да проведем задълбочена дискусия по темата.

Същата остава дълго време в сянката на проблемите, свързани с изпълненията на задълженията ни към ЕС за изграждане на канализация и пречиствателни съоръжения за отпадъчни води. По тази причина волно или неволно се премълчават дългогодишни проблеми, които не само че не отшумяват във времето, но се задълбочават"""", допълни председателят на БАВ.

Инж. Иванов коментира, че положителният ефект от семинара се състои в това, че темата е подета от институциите и вече присъства в дневния ред на обсъжданите инвестиционни приоритети в отрасъла.

Семинарът продължи с участието на директора на дирекция """"Обществено здраве"""" в Министерство на здравеопазването д-р Димитър Димитров, който обърна внимание на състоянието на качеството на питейните води в България, като очерта основни проблеми и приоритети по въпросите.

Според д-р Димитров основни приоритети в областта са ускоряването на реформите във ВиК отрасъла и осигуряване на финансиране от ЕС, най-вече по Оперативна програма """"Околна среда"""" 2014-2020 г. и Програмата за развитие на селските райони за същия период, с цел реконструкция и модернизация на водоснабдителните мрежи и съоръжения, изграждане на нови станции за пречистване и обеззаразяване на водите, търсене и разкриване на нови водоизточници и др.

Осем компании, работещи на българския пазар, представиха модерни технологии и актуални технически решения, засягащи различните аспекти на въпроса за качеството и контрола на питейните води. Костадин Костадинов, управител на МЦ-Баухеми, презентира иновативна система за рехабилитация и защита на резервоари за питейни води.

"
› Реклама"

Инж. Ваня Кушлева, търговски представител на ДМ, Арматурен демонстрира качествата на автоматични филтри с обратно промиване - HAWLE-OPTIFIL. Ален Дехан от Hach-Lange говори за оптимизация на многослойни пясъчни филтри и процеса на тяхното промиване.

Николай Витанов представи мониторинг на качеството на питейните води с лабораторни методи и апаратура на Хах Ланге, а инж. Росен Русев наблегна на темата за контрола и управлението на процесите в ПСПВ с помощта на процесни измервателни уреди на компанията. Инж. Явор Писанов от Аквахим запозна присъстващите на събитието с апаратура за мониторинг на ключови показатели на суровата вода и на водата в процеса на пречистване.

Представителите на Т.Е.А.М. - Николай Неделчев и Борислав Арнаудов, споделиха актуални лабораторни методи за анализ на сурова и питейна вода и аналитична апаратура.
Светлин Гарев от WAGO Kontakttechnik представи модерни системи за автоматизация с безжично предаване на данни през GSM мрежата при управление на процесите в пречиствателните станции за питейни води. Инж. Венчо Иванов от Кева груп запозна аудиторията с технология за качество и контрол на питейните води с поплавък клапа.

Мениджърът на Метром България Александър Кирилов демонстрира иновативни решения Metrohm за анализ на вода. Фирма Пайплайф България, която предлага решения за пълния воден цикъл, също подкрепи форума в Слънчев бряг.

„Няколко са проблемите, свързани с качеството на питейните води, като започнем от отговорността за мониторинга и докладването на суровата и доставяната до потребителите питейна вода особено в малките населени места, до специфични и системни за определени районни проблеми като високо съдържание на пестициди, манган и др. химични елементи.

Всички участници се обединиха около мнението, че е недопустимо с години определени населени места да бъдат водоснабдявани с неотговаряща на нормативните изисквания води; няколко големи градове като Сливен и Шумен да нямат пречиствателни станции за питейна вода; да лисва интегрирана политика за опазване на водния ресурс, която да ограничава въздействието на селското стопанство и промишлеността върху качеството на водния ресурс.
Хубаво е, че по време на семинара участниците видяха и най-новите високотехнологични решения на водещи фирми в областта на мониторинг, контрол и пречистване на питейни води”, обобщи специално за сп. Екология & Инфраструктура резултатите от провелото се събитие инж. Иван Иванов.

""

В ролята си на основен медиен партньор на семинара, сп. Екология & Инфраструктура представя резюмирани акценти от презентациите на някои от участниците в провелото се събитие:

Представихме иновативни решения за мониторинг и контрол на качеството на питейни води
На националния семинар “Качество и контрол на питейните води”, организиран от Българската асоциация по водите, който се проведе на 25 и 26 септември 2014 г. в Слънчев бряг, АКВАХИМ АД представи иновативни и доказани продукти и решения за контрол и мониторинг на питейните води.

Темата, по която представител на АКВАХИМ АД докладва - “Апаратура за мониторинг на ключови показатели на суровата вода и на водата в процеса на пречистване”, беше съобразена с изискванията на плана за безопасна питейна вода “WSP”, предложен от световната здравна организация “WHO”. Според този план, който ще бъде включен във второто допълнение на европейската директива за питейна вода “DWD 98/83/EC”, постоянният мониторинг на потенциалния риск за качеството и безопасността на водата, предназначена за питейно битови нужди, е задължителен.

Ето защо надеждни системи основно за мониторинг на рН, Eh, озон, рО2, хлор, проводимост, мътност и неразтворени вещества са от съществено значение. Важни параметри за надеждна система е бързата реакция на сензорите. Колкото по-бързо се отчете промяната на даден качествен показател, толкова по-бързо ще могат да се предприемат навременни и адекватни действия за овладяване на възникналия потенциален риск. Освен намаляване на риска, така се избягват и увеличените производствени разходи поради иначе бавния “отклик” на системите за постоянен мониторинг.

Българската асоциация по водите за пореден път доказа необходимостта от работни семинари и срещи. От името на АКВАХИМ АД благодаря за добре организирания семинар. Беше създадена благоприятна среда за обсъждане на специфичните проблеми и изисквания във ВиК сектора. Коментира се намирането на адекватни решения за постигане на европейските стандарти, свързани с осигуряването на здравословна питейна вода за потребителите.
Участниците имаха възможност да се запознаят на живо с възможностите на някои от съвременните модулни апарати за електрохимични измервания с широк диапазон.

инж. Явор Писанов, продуктов специалист Обработка на води, отдел Научни изследвания, лабораторен и индустриален контрол, Аквахим

Продуктите ни допринасят за повишаване качеството на питейната вода
WAGO отдава голямо значение в последните години на развитието на иновативни и модерни технологии, съобразени с всички съвременни екологични изисквания. Приоритет за нас е грижата не само за спестяване и опазване на ресурсите на планетата, но също така и за “спестяване на ресурсите” на всеки отделен потребител, комбинирана със стремеж към повишаване качеството на крайния продукт.

Чрез оптимизиране на процесите на управление на питейните води WAGO в крайна сметка предлага възможност не само за спестяване на екологични и финансови ресурси, но индиректно допринася и за повишаване качеството на питейната вода.

Акцент в презентацията на WAGO Kontakttechnik в рамките на провелия се семинар, организиран от БАВ, бяха модерните системи за автоматизация с безжично предаване на данни през GSM мрежата при управление на процесите в пречиствателните станции за питейни води. Входно-изходната система се характеризира с универсалност и гъвкавост.

Продуктът предоставя на клиентите управление, мониторинг и визуализация директно от едно устройство, PLC + IT функционалност, мрежова независимост, различни възможности за конфигуриране. Сред качествата на системата са изискванията за малко пространство, модулност и фактът, че представлява добра инвестиция – лесна промяна към нов мрежов стандарт.

Системата представлява гъвкава комбинация от цифрови и аналогови вход/изходи с различни потенциали, захранвания и измервани сигнали, улесняващи изпълнение на специфичните за потребителя задачи.

В лекцията бяха представени и решенията за дистанционно управление TO-PASS, които използват следните GSM услуги: SMS – изпращане и получаване на съобщения с до 160 буквено-цифрови знака, съхранение на недоставени съобщения и изпращането им при достъпност; CSD – CSD повикванията са много подобни на гласовите в GSM мрежата, трансфер на данни със скорост 9,6 kBit/s; GPRS – трансфер на данни единствено чрез интернет, възможност за постоянна онлайн свързаност, използване на интернет IP адреси, трансфер на данни до 53,6 kBit/s, комуникация винаги до сървър с TCP/IP адрес, плащане на база изпратени данни, а не по време.

Присъстващите на събитието се запознаха и с конкретно решение, изпълнено с TO-PASS оборудване. В края на презентацията бе обърнато внимание и на конкретното приложение на TO-PASS при сервизирането на помпи, мониторинг на състоянието им, мрежа от станции и техния мониторинг и други.

Светлин Гарев, продуктов мениджър, WAGO Kontakttechnik

"

 

"

Новите анализатори на Agilent Technologies предоставят бързи и точни анализи на всички групи органични химични съединения
От организационна гледна точка семинарът беше проведен на високо ниво - бихме искали да благодарим на Българската асоциация по водите за чудесната работа, както и за отзивчивостта им при всяка стъпка от организационния процес.

Като предложение бихме могли да отправим единствено осигуряване на присъствие на по-широк кръг от заинтересовани лица - само малка част от ВиК дружествата бяха представени, липсваха представители на Министерството на регионалното развитие и Министерството на околната среда и водите.

За нас бе полезно да се запознаем с презентацията на д-р Димитър Димитров от Министерство на здравеопазването на тема основни проблеми, свързани с качеството на питейните води в България. Именно тази презентация разкри големия проблем, свързан с липсата на достатъчно данни от мониторинг на питейните води по отношение на химическите замърсители – област, в която ние предлагаме съвременни високотехнологични решения.

В рамките на участието си в програмата на семинара успяхме да представим нашите съвременни, бързи и лесни хроматографски и спектроскопски решения за анализ на химични замърсители в питейни води. Най-интересната част от нашата презентация бе свързана с най-новите анализатори на Agilent Technologies.

Базирани на газ-хроматографски аналитични инструменти, комбинирани с мас-спектрометри, тези анализатори са фабрично подготвени за бързи и точни анализи на всички групи органични химични съединения, включени в Директива 98/83/ЕС за питейни води (пестициди, полициклични ароматни въглеводороди, летливи и полулетливи органични вещества и др).

Характеризиращи се с обемна база данни и специализиран софтуер, тези апарати превръщат сложните химични анализи на вещества, присъстващи дори в много ниски концентрации и с различна природа, в рутинна работа. Друг интересен момент в нашата презентация бе представянето на най-новите решения за анализ на неорганични замърсители във води (включително тежки метали, нитрати, фосфати и др.) чрез спектроскопски методи.

Предлаганите апарати покриват всички изисквания на Директива 98/83/EC, базирани на методите UV-VIS, FT-IR, ААС, ICP-OES и ICP-MS. Решенията на Agilent Technologies се отличават с редица характеристики, които пестят време и разходи на лабораториите, като същевременно гарантират надеждни и точни резултати.

Борислав Арнаудов, специалист продажби,
и Николай Неделчев, специалист продажби, Т.Е.А.М. ООД

"

ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Развитие на нанотехнологиите в третирането на питейни и отпадъчни водиТехнически статии

Развитие на нанотехнологиите в третирането на питейни и отпадъчни води

Потенциалните области на приложение на нанотехнологиите в третирането на води могат да бъдат подразделени условно в три категории: пречистване и ремедиация за подобряване качеството на водите и достъпността на водните ресурси; мониторинг и превенция на замърсяването.

Дозиращи помпи за пречиствателни станции

Като продължение на темата от брой 1/2017, сп. Екология & Инфраструктура представя коментарите на фирмите Адара Инженеринг и Хенлих, в които те разказват за характеристиките на своите най-актуални и интересни продукти в областта.

Системи за UV обеззаразяване на водиТехнически статии

Системи за UV обеззаразяване на води

Ефективността на ултравиолетовата светлина варира в зависимост от дължината на вълната. За повечето микроорганизми пикът на бактерицидното UV действие се проявява при около 260 nm, локалният минимум - при 230 nm, и падът до нула при 300 nm.

Дозиращи помпи за пречиствателни станцииТехнически статии

Дозиращи помпи за пречиствателни станции

Към избора и инсталирането на дозиращи помпи трябва да се подходи след цялостно проучване на всички променливи на работната среда. За тази цел операторът на пречиствателната станция трябва да се обърне към опитен и доказан доставчик на дозиращи помпи, който разбира от протичащите процеси.

Системи за обратна осмоза на питейни и отпадъчни водиТехнически статии

Системи за обратна осмоза на питейни и отпадъчни води

Системите за обратна осмоза се състоят от предварителни филтри, мембрана за обратна осмоза, съдове под налягане, помпи, клапани, резервоари и отводнителен тръбопровод. Техническите характеристики на всеки компонент варират според конкретното приложение, качеството на подаваната вода и необходимото качество на пречистената вода.

БАВ проведе Осмата национална конференция Технически статии

БАВ проведе Осмата национална конференция

Hа 1 ноември т. г.

Мониторинг на води в пречиствателни станцииТехнически статии

Мониторинг на води в пречиствателни станции

Eвропейското и националното законодателство включват насоки за избора на подходяща методология и честота на мониторинга на води в пречиствателни станции. За качеството на третираните води се следи за съответствието с референтни стойности на параметри като биохимична потребност от кислород (БПК), химична потребност от кислород (ХПК), общо съдържание на суспендирани частици, концентрация на азот, фосфор и др.

БАВ, Иван Иванов: Утвърдихме се като фактор при взимането на стратегически решенияИнтервю

БАВ, Иван Иванов: Утвърдихме се като фактор при взимането на стратегически решения

В интервюто по повод 20-годишнината от създаването на Българската асоциация по водите (БАВ) председателят на организацията споделя своята оценка за изминалия период и развитието на водния сектор в страната.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top