АСЕКОБ, Николай Сиджимов: Необходима е прозрачност в управлението на отпадъците на всички нива

19.09.2014, Брой специално издание на сп. Екология & Инфраструктура/2014 / Интервю /

  • АСЕКОБ, Николай Сиджимов: Необходима е прозрачност в управлението на отпадъците на всички нива

Интервю

 

Николай Сиджимов, изпълнителен директор
и член на УС на Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ)

Кои са акцентите в дейността на АСЕКОБ в областта на третирането на отпадъци?
Сред приоритетните области, в които АСЕКОБ работи, е управлението на отпадъците. В нея сме работили по много проекти и програми, с едни от водещите експерти и организации в национален и международен план.

Сред нашите партньори са Американската агенция за международно развитие (USAID), с чиято помощ още през 1993 г. започнахме проектите за общински програми за околна среда, управление на отпадъците и устойчиво развитие, проекти за въвеждане на схеми за компостиране в малките населени места с Британската агенция за международно развитие (DFID), Института за управление на отпадъците (UK) и фирма ENTEC си партнирахме по проект за усъвършенстване на системите за управление на отпадъците на общинско ниво.

С Програмата за развитие към ООН (UNDP) и Глобалния екологичен фонд (GEF) работихме по въвеждане на компостиране от зелени отпадъци и намаляване емисиите от парникови газове. По програма PHARE имахме няколко проекта, единият от които беше за усъвършенстване на законодателството в областта на управление на отпадъците и неговото прилагане на регионално ниво.

В момента изпълняваме проект за повишаване на прозрачността в управлението на отпадъците и създаване на мрежа от общини, НПО, фирми и граждани, която да работи за повече информираност, намаляване на отпадъците и усъвършенстване на схемите за събиране и определяне на таксите за управление на ТБО. Този проект се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Къде срещате най-големи предизвикателства в тази насока?
На национално ниво голяма част от базата за управление на отпадъците е почти създадена. Има сравнително добро действащо законодателство, съобразено с новите европейски изисквания. Има изградени редица регионални системи за третиране на отпадъците. Работят основните механизми по принципа за отговорност на производителя - за опаковките, батерии, масла, излезли от употреба моторни превозни средства, електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба гуми.

Разбира се, има още много за усъвършенстване и според нас основната нужда е във въвеждането на единна информационна система, към която са свързани всички пунктове, площадки и инсталации, в които постъпват отпадъци за събиране и третиране. Само на базата на реална, навременна и пълна информация могат да се оптимизират и усъвършенстват процесите на управление и координация между различните участници в системата на отпадъците.

На местно ниво трябва да продължи развитието на инфраструктурата с изграждане на регионалните системи, предприятия за разделно събиране, рециклиране и повторна употреба, претоварни станции и др.

Ключов въпрос е въвеждането на ефективно разделно събиране на битовите отпадъци при източника - домакинствата, за да се осигуряват ""чисти"" отпадъци за рециклиране и намаляване на количествата за депониране.Кои са най-значимите проекти и инициативи в областта на третирането на отпадъци, реализирани от българските общини през последните години?
Разбира се, това бяха мащабните инфраструктурни проекти за изграждане на регионалните системи за управление на отпадъците. Все още много проекти се изпълняват и ще продължи изпълнението им и през този програмен период. За съжаление, има известно забавяне по някои от тях, но се надяваме всички да могат да бъдат завършени и да заработят в най-скоро време.

Не бих пропуснал обаче и огромната работа на администрациите по разработване на новите програми по управление на отпадъците, с които ще се сложи началото на мащабни подобрения в схемите за разделно събиране и най-вече за биоразградимите отпадъци.
Това, което предстои, е да се направи така, че наистина да се започне работа по намаляване на отпадъците и тяхното повторно включване в икономиката - реализирането на идеята за кръгова икономика и ресурсна ефективност.


 

Кои добри екологични практики от европейските общини в областта на третирането на отпадъци считате за приложими и у нас?
Не смятам, че има такива практики, които да не са приложими у нас. Основният проблем е финансовата възможност на общините. Макар че за всички са ясни ползите на ефективни схеми и механизми за управление на отпадъците, разработването и внедряването им изисква често немалък финансов ресурс, който, за съжаление, общините в много случаи не могат да си позволят.

Точно тук идва и ролята на Оперативна програма Околна среда - чрез нея са реализирани и предстои да се реализират по-голямата част от общинските проекти в областта на околната среда и водите, а немалка част от тях са именно в управлението на отпадъците.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрияБизнес

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Въпреки отбелязания значителен технологичен напредък през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017Бизнес

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

И тази година семинарите бяха посветени на темите на четирите категории на конкурса - управление на питейните и отпадъчните води, мениджмънт на битовите отпадъци, устойчива градска мобилност и енергийна ефективност а обществените и жилищните сгради.

Технологии за третиране на отпадъци от пластмасаТехнически статии

Технологии за третиране на отпадъци от пластмаса

Методите за превръщане на отпадъчната пластмаса в гориво се определят от вида на материала и свойствата на другите отпадъци, които могат да бъдат използвани в процеса, а ефективната преработка се обуславя от подходяща технология, отговаряща на местните условия.

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталацииБизнес

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталации

Допустими за финансиране са инсталации за предварително третиране, които осигуряват отделяне на възможно най-голямо количество отпадъци от потока смесено събрани битови отпадъци, които впоследствие ще бъдат подложени на рециклиране и оползотворяване, както и на стабилизиране на биологичната фракция.

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в СофияФирмени статии

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в София

Ще бъдат демонстрирани малки и микро биогаз инсталации за оползотворяване на място на отпадъците от ферми, земеделски производства, хранително-вкусова промишленост и всички останали индустриални сектора, образуващи биоразградими отпадъци. Ще може да се видят и високо ефективни системи за компостиране и за производство на биогаз от биоразградимата част от твърдите битови отпадъци на общините. 

Изисквания при транспорта на опасни отпадъциТехнически статии

Изисквания при транспорта на опасни отпадъци

При транспортиране на опасни отпадъци следва да се спазват принципите на разделност според вида, свойствата и съвместимостта на отпадъка, възможностите за повторна употреба или последващо третиране.

Оборудване за механично третиране на отпадъциТехнически статии

Оборудване за механично третиране на отпадъци

Mеханичната обработка включва използването на различни машини за сепариране, намаляване на размера на частиците, сортиране и компактиране на отпадъците. Тези процеси подпомагат предварителното третиране и позволяват отделянето на рециклируемите материали.

Зорница Кънчева-Миладинова: Община Велико Търново изгражда регионална система за управление на отпадъци

Началникът отдел Околна среда в община Велико Търново разкрива подробности за това как ще бъде изградена регионалната система за управление на отпадъците.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top