АРХИВ НА БРОЕВЕТЕ

Специален брой 4/2016

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Водещи продукти за анализ на води

В технологичния преглед на аналитична апаратура за води фирми-доставчици на решения в областта разказват за своите най-актуални и интересни предложения.

На най-често използваните методи за определяне на масовата концентрация на прахови частици във въздуха чрез филтър-базирани гравиметрични пробовземни уреди, TEOM анализатори, анализатори с бета абсорбция, оптични уреди и др. е посвенета статията "Измерване концентрацията на прах във въздуха".

Специален брой 3/2016

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Водещи помпи и помпени системи

за битови и производствени отпадъчни води представя технологичният преглед в броя. Някои от най-активните компании у нас в сектора разказват за своите най-актуални и иновативни предложения.


Акцент в броя е статията "Мониторинг на води в пречиствателни станции". В материала са разгледани методите за определяне на някои от основните качествени показатели – биохимична потребност от кислород, химична потребност от кислород, общо съдържание на суспендирани частици, концентрация на азот, фосфор и др.

Специален брой 2/2016

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

В темата „Технологии за термично оползотворяване на утайки от ПСОВ” са разгледани термичните методи като алтернатива за ефективно и екологосъобразно обезвреждане на утайките от ПСОВ и са сравнени работните параметри на най-широко прилаганите технологии за термично оползотворяване на утайки – изгаряне, газификация и пиролиза. В продължение на темата, посветена на озон генераторите от брой 1/2016 на списанието, в настоящото издание са представени коментарите на фирмите Алмекс-БГ и Гуга-92... 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2018 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top