118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталации

30.03.2017, Брой 2/2017 / Бизнес / Отпадъци

  • 118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталации

Бизнес

 

118 общини от 26 Регионални сдружения за управление на отпадъците (РСУО) са бенефициенти по процедурата за изграждане на инсталации за компостиране и предварително третиране, съобщиха за сп. Екология & Инфраструктура от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” е с бюджет 169 млн. лв., а целта й е да се намали количеството на депонираните отпадъци чрез рециклирането и оползотворяването им.

От МОСВ информираха, че крайният срок за подаване на проектни предложения е 21 април т. г., а срокът за изпълнение на проектите е общо 35 месеца от сключването на договора, като инсталациите трябва да бъдат въведени в експлоатация до 30-ия месец.
“Безвъзмездната финансова помощ по тази процедура ще се предоставя на кандидатите директно. Изборът на общините от 26-те РСУО се извършва въз основа на определени критерии.

Първо, общините трябва да имат нужда от изграждането на такива инсталации според Националната програма за управление на отпадъците. Също така, едно от условията е и на територията им да няма общински или регионални инсталации за компостиране, анаеробно третиране и предварително третиране на битови отпадъци, които обслужват всички общини в региона”, допълниха още от МОСВ.

Сред допустимите за бенефициентите дейности по процедурата не е закупуването на контейнери за битови отпадъци и на техника за транспортирането им, подчертаха от министерството.Инсталациите, включени в проектните предложения, могат да бъдат системи за компостиране в: редове без аерация; открити или покрити редове с улеи и принудителна аерация; открити клетки със или без навес. Допустими за финансиране са инсталации за предварително третиране, които осигуряват отделяне на възможно най-голямо количество отпадъци от потока смесено събрани битови отпадъци, които впоследствие ще бъдат подложени на рециклиране и оползотворяване, както и на стабилизиране на биологичната фракция.

Всяка една инсталация за предварително третиране, която е включена в проектното предложение, трябва да осигурява намаляване на количеството отпадък, което ще се депонира с поне 50% спрямо количеството (теглото) на входящия поток отпадъци.

Всяко едно РСУО може да кандидатства за неограничен брой компостиращи инсталации при доказване на капацитет между 2000 и 20 000 т/годишно зелени и биоразградими отпадъци и само на 1 брой инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци с капацитет до 80 000 т/годишно. Инсталациите за предварително третиране и инсталациите за компостиране трябва да обслужват само общини в рамките на съответното Регионално сдружение.


 

За целите на кандидатстването с проектни предложения по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС) всяко РСУО определя водеща община, а останалите общини в сдружението са партньори, като всички заедно са бенефициент.

Очаква се резултатите от реализацията на проектите да допринесат за намаляване на депонираните битови отпадъци с 12,27% спрямо установените нива за 2012 г. По данни на МОСВ през първия програмен период със средства по ОПОС 2007-2013 г. са изградени 18 Регионални системи за управление на отпадъците, като 11 от тях включват инсталации за компостиране на зелени отпадъци.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрияБизнес

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Въпреки отбелязания значителен технологичен напредък през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.

Предстои актуализация на програмите за КАВ в няколко общиниБизнес

Предстои актуализация на програмите за КАВ в няколко общини

Целта на програмите, които ще се финансират безвъзмездно по ОП “Околна среда 2014-2020” е да се намалят нивата на замърсителите и да се достигнат утвърдените норми за фини прахови частици, азотни оксиди, серен диоксид и др., както и да се планират адекватни към местните условия мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух.

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017Бизнес

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

И тази година семинарите бяха посветени на темите на четирите категории на конкурса - управление на питейните и отпадъчните води, мениджмънт на битовите отпадъци, устойчива градска мобилност и енергийна ефективност а обществените и жилищните сгради.

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в СофияФирмени статии

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в София

Ще бъдат демонстрирани малки и микро биогаз инсталации за оползотворяване на място на отпадъците от ферми, земеделски производства, хранително-вкусова промишленост и всички останали индустриални сектора, образуващи биоразградими отпадъци. Ще може да се видят и високо ефективни системи за компостиране и за производство на биогаз от биоразградимата част от твърдите битови отпадъци на общините. 

Изисквания при транспорта на опасни отпадъциТехнически статии

Изисквания при транспорта на опасни отпадъци

При транспортиране на опасни отпадъци следва да се спазват принципите на разделност според вида, свойствата и съвместимостта на отпадъка, възможностите за повторна употреба или последващо третиране.

Оборудване за механично третиране на отпадъциТехнически статии

Оборудване за механично третиране на отпадъци

Mеханичната обработка включва използването на различни машини за сепариране, намаляване на размера на частиците, сортиране и компактиране на отпадъците. Тези процеси подпомагат предварителното третиране и позволяват отделянето на рециклируемите материали.

Европейска схема за екомаркировкаПроекти

Европейска схема за екомаркировка

Eкомаркировката е доброволна инициатива за сертифициране на екологичните показатели на продукти и услуги. За присъждането на сертификат, тези продукти и услуги следва да отговорят на специфични критерии за редуциране на въздействието им върху околната среда, разработени за всяка от продуктовите групи.

Еко Макс Био: Иновативна система за пречистване, обезводняване и компостиране на сепарирани утайки от Еко Макс БиоФирмени статии

Еко Макс Био: Иновативна система за пречистване, обезводняване и компостиране на сепарирани утайки от Еко Макс Био

Еко Макс Био ЕООД е сред водещите български фирми в областта на екоиновациите. Репутацията си дължи на цялостните си иновативни решения и продукти за пречистване на индустриални и битови отпадни води с помощта на модерните био- и нанотехнологии.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top